Inga tvära kast, men tydlig glidande förändring.

11 september 2016

STOCKHOLM: Det är söndag sen eftermiddag efter helg och ett antal mycket angenäma dagar hemma i fäderneslandet och dess huvudstad.

Fredagens säkerhetspolitiska utredning av ambassadören Krister Bringeus var alldeles uppenbart någonting som regeringen inte ville ha, och det blev närmast löjeväckande när man tog till det enda lilla tricket efter det andra för att minska den möjliga uppmärksamheten för rapporten.

Närmast som en besvärjelse förkunnades det att ingenting fick ändras och att några tvära kast inte var aktuella.

Nej, några tvära kast är förvisso inte aktuella, men att säkerhetspolitiken gradvis håller på att förändras kan det knappast råda någon tvekan om.

Bara ett exempel.

Det sägs i utredningen, att ”ett nära säkerhetspolitiskt samarbete med USA i dag är en grundbult i svensk utrikespolitik.

Hade en socialdemokratiskt dominerad regering kunnat säga detta för några år sedan?

Knappast. Inga tvära kast – men desto tydligare glidning.

Och den bringeuska utredningen kommer att läsas och begrundas av många under åtskillig tid framöver, förhoppningvis leda till en öppen och saklig diskussion och därmed också påverka hur inriktningen och utformningen av vår säkerhetspolitik fortsätter att förändras.

Det kommer att fortsätta att mumlas och muttras nere i sanden. Men det förändrar föga.

Nu randas också för min del en ny vecka.

På onsdag håller Europakommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga programtal inför Europaparlamentet i Strasbourg, och det kan nog förväntas att han där aviserar förslag om ett djupare säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete också inom EU.

Och mot slutet av veckan har så de 27 EU-staterna extra toppmöte i Bratislava för att i ljuset av Brexit diskutera prioriteter i utvecklingen av samarbetet framöver. Kanske kommer diskussionerna att inriktas också på att komma lite längre i samband med att det i mars 2017 är 60 år sedan Rom-fördraget undertecknades.

Då kommer jag dock att befinna mig i Kiev på den årliga YES-konferens som jag haft som vana att vara med på sedan ett antal år tillbaka.

Vi brukade vara i Jalta på Krimn, men sedan 2014 har detta som bekant inte varit möjligt, och tills vidare hålls därmed konferensen i Kiev.

Men det är alltid en bra möjlighet till kontakter inte bara med ledande personligheter i Ukraina, utan också många av dem som i olika länder är engagerade i landets utveckling och framtid.


Bringeus utredning förändrar det mesta.

09 september 2016

STOCKHOLM: Diskussionen om Sveriges säkerhetspolitiska vägval kommer aldrig att bli densamma efter den utredning av ambassadör Krister Bringeus som offentliggjordes i dag.

I dess mandat ingick inte att säga om Sverige borde bli medlem i Nato eller inte. Den frågeställningen var regeringen – av skäl som ju främst har med gamla politiska låsningar att göra – utomordentlig tydlig med att utesluta ur hans mandat.

Och kanske var det bra.

Utredningen kunde därmed fokusera på mer nyanserade och detaljerade säkerhetspolitiska frågeställningar, och gör det också på ett förtjänstfullt och intresseväckande sätt.

Det hindrar dock inte att den kommer fram till slutsater som tämligen så entydigt talar om ett starkare engagemang med och så småningom också medlemskap i Nato.

Men låt oss ta det steg för steg.

Först vad som måste vara vad man kallar ledstjärnan för vår säkerhetspolitik.

En militär konflikt i Sveriges närområde må vara mycket osannolik. Men konsekvenserna, om den likväl skulle bryta ut, riskerar att bli katastrofala. Den säkerhetspolitiska ledstjärnan måste därför vara att ge det bidrag vi kan till att detta överhuvudtaget inte inträffar.”

Här finns en icke obetydlig förskjutning i förhållande till vad som mer eller mindre tydligt gällde under gångna decennier.

Då var ledstjärnan för säkerhetspolitiken att försöka att hålla vårt land utanför ett eventuellt krig i vårt närområde. Formeln var alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.

Men nu, skriver Bringeus, att “Sverige med stor sannolikhet redan i ett tidigt stadium skulle dras in i en eventuell rysk-baltisk militär konflikt”.

Och för detta talar inte bara olika mer militära förhållanden, utan dessutom att “i det fall ett land som är medlem av både EU och Nato skulle drabbas av yttre aggression är det rimligt att anta att detta, för att försäkra sig om bredast möjliga militära och civila hjälp, åberopar artikel 42.7 och artikel 5 samtidigt.”

Genom vårt medlemskap i EU är vi då genom fördragets artikel 42.7 förpliktade till att ge också militär hjälp.

Konflikthanteringen kommer därmed att ske parallellt mellan såväl EU och Nato. I formella förpliktelser att ge hjälp finns faktiskt ingen avgörande skillnad – skillnaden ligger främst i att det inom Nato finns konkreta förberedelser för det.

Så den gamla optionen att försöka stå utanför är sedan länge avskriven. Och på denna punkt är Bringeus tydlig.

Den avgörande frågan blir då hur vi bäst kan bidra till att en sådan konflikt över huvud taget inte inträffar.

Också här är Bringeus tydlig på ett sätt som nog får en del att sätta kaffet i vrångstrupen.

Den mest påtagliga militära effekten av ett Natomedlemskap vore av allt att döma att den osäkerhet som i dag råder om hur ett gemensamt uppträdande i en Östersjökris skulle gestalta sig undanröjs, och att västs samlade konfliktavhållande förmåga därigenom sannolikt skulle öka.

På rak svenska: ett svenskt Nato-medlemskap skulle göra den konflikt i vårt närområde vi i alla fall aldrig kan stå utanför mindre sannolik.

Och att verka i den riktningen är ju det som Bringeus kallar “ledstjärnan” i vår samlade säkerhetspolitik.

I den Nato-debatt som hitintills dominerat har mycket handlat om att vi inte klarar av att försvara Sverige ensamma, och att vi kommer att behöva hjälp utifrån.

Också detta resonemang har stöd i Bringeus utredning:

Utredningen konstaterar att även om Sverige upprätthåller vissa militära nyckelsystem av hög internationell klass – bland annat stridsflyg och ubåtar – är det en allmän uppfattning att den svenska försvarsförmågan i dag uppvisar inte oväsentliga brister. Slutsatsen är att Sverige för att kunna hävda sin suveränitet, i likhet med andra europeiska länder, i ett krisfall är beroende av stöd utifrån.

Men det avgörande i utredningen är dock inte detta perspektiv – vad som behövs för försvaret av Sverige – utan perspektivet av vad som är bäst för att förhindra att denna situation över huvud taget uppstår.

I snäv mening blir slutsatsen densamma, men med det regionala konfliktförebyggande perspektivet i centrum blir slutsatserna samtidigt bredare.

Det pekas t ex på den möjlighet som vi medlem skulle ha ett i ett krisläge påverka Nato:s agerande – rimligtvis i den situationen ett mycket starkt svenskt intresse.

Med detta perspektiv ter sig också den viktiga relation med Finland som ju gått som ett spöke genom vår Nato-debatt annorlunda ut.

Ur ett övergripande perspektiv måste den säkerhetspolitiska lösning som gynnar regionen i dess helhet också gagna Finland. Det är därför svårt att se att det ur svensk synvinkel skulle finnas enskild hänsyn att ta i förhållande till Finland.”

Den slutsatsen är starkt underbyggd av utredningens resonemang, men man kan vara övertygad om att den kommer att ge rubriker på andra sidan av Bottenhavet.

Alldeles överraskande kan slutsatsen dock inte vara. I den finska regeringens egen utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2016 sägs, att “enligt en bedömning som regeringen låtit göra om effekterna av Finlands eventuella Nato-medlemskap är Nato en stabiliserande faktor i Östersjö-regionen.

Förutom detta kom ju den berörda expertgruppen till slutsatsen att “medlemskap i Nato skulle uppenbarligen stärka Finlands direkta säkerhet eftersom landet då omfattas av säkerhetsgarantierna enligt artikel 5 samtidigt som medlemskapet starkare avskräcker från möjliga anfall mot landet.

Ett explicit sådant resonemang för svensk del ger sig inte Bringeus in på, och det av det goda skälet att hans fokus ju ligger på det regionalt konfliktförebyggande, och att möjliga militära hot mot Sverige egentligen bara kan uppkomma när dessa misslyckats.

Med Finlands geografiska läge ter sig situationen, i alla fall teoretiskt, något annorlunda.

Finns det då ingenting i denna utredning som skulle kunna anföras mot att Sverige steg för steg skulle orientera sig mot ett fullt medlemskap i Nato?

Knappast, även om Bringeus lite konstlat frågar om det inte kunde bli svårare att driva olika initiativ på t ex nedrustningsområdet.

Det kan dock noteras att det är ett argument som den finska expertgruppen avfärdar med lätt hand:

Erfarenheterna visar att medlemskap (eller icke-medlemskap) i Nato inte verkar ha någon betydelse för ett litet lands förmåga att ta diplomatiska initiativ i globala forum. Förmedling, medlande och utvecklingspolitik är inte element som är knutna till landets status i fråga om kollektivt försvar. Norge har inte varit mindre dynamiskt eller effektivt än Finland och Sverige i detta avseende.”

Så var det med den saken.

Mycket mer skulle kunna skrivas om resonemangen i Bringeus utredning. De bygger i mångt och mycket på ambassadör Tomas Bertelmans rapport för snart två år sedan, men för dem vidare med en öppenhet i resonemang och slutsatser som är unikt i ett officiellt svenskt säkerhetspolitiskt dokument i modern tid.

Debatten kommer inte att vara densamma efter detta.

Och det kommer säkerhetspolitiken, trots dagens besvärjelser, inte heller att vara.

Steg för steg, för snabbt för vissa, för långsamt för andra, kommer den att förändras.


Efter dagar i Turkiet.

02 september 2016

ISTANBUL: Så är jag då på väg hem efter laddade dagar i först kort Istanbul och sedan primärt Ankara.

Lite trångt i dörrarna har det varit.

Europaparlamentets talman Martin Schultz stötte jag på hos oppositionspartiet CHP. Europakommissionen Avramopoulos svepte förbi.

I parlamentet fanns talmän från en rad parlament runt om i världen på besök – dock ingen jag kände närmare.

Och nu på planet från Ankara hade jag sällskap med FN:s flyktingkommissarie Filippe Grand. Och det blev en nyttig uppdatering om den vidare världens alla humanitära utmaningar.

Vårt program har varit tämligen så fullt.

President, premiärminister, vice premiärminister, utrikesminister, Europa-minister, ledare för största oppositionspartiet, kabinettssekreterare, delegation från främst kurdiska partiet och utöver det viktigare ambassadörer, fristående bedömare, mediarepresentanter och experter på olika relevanta frågor.

Och en mer utförlig rapport kommer vi att publicera vart det lider.

Till dessa hör en mer utförlig beskrivning av den Gülen-rörelse som enigt för oss beskrivits som kärnan i det ytterligt allvarliga försöket att vräka landets demokrati och konstitutionella ordning över ända den 15 juli.

Inte onaturligt har vi ägnat en hel del tid och samtal om den saken. Och den kan knappast förstås utan att dra perspektiven några decennier tillbaka i tiden.

Det turkiska samhället är i dag ett samhälle i blandad chock och triumf. Chockade över det som hände, traumatiserade över vad som kunde hänt men också till betydande del också triumferande över att det kunde slås tillbaka.

Och man fortsätter att slå tillbaka.

Gülen-kuppmakarna räknade säkert med att skepsis eller motstånd mot president Erdogan inom och utom landets gränser skulle kunna föra dem framåt, men underskattade det närmast hat som redan innan fanns mot deras rörelse i betydande delar av det turkiska samhället. Och det har sedan dess mycket påtaglig förstärkts.

Att staten och samhället måste värna sig mot strukturer som hotar dess konstitutionella ordning är självklart. Det gäller alla samhällen på ett eller annat sätt.

Nu rensas Gülen-anhängare och aktivister med stor frenesi ut ur de strukturer de infiltrerat eller på andra sätt skaffat sig kontroll över. Tydligast är detta inom olika säkerhetstrukturer och inom militären, men också i anknutna media, fristående skolor och vissa företag.

En viss åtskillnad måste göras mellan dem som förlorar anställning i t ex polis eller armé och de som faktiskt arresteras och därmed också riskerar rättegång och fängelse.

Kring detta förde vi självfallet samtal på olika nivåer.

Balansgången är står, och ingen sade att det är perfekt.

Det finns personer i kärnan av kuppen som fortfarande är på fri fot, och det finns alldeles säkert de som oskyldigt drabbats. Det talades om en överiver i åklagarväsendet som drivs också av hets i media och krav från opinionen.

Regeringen säger nu att undantagstillståndet inte kommer att förlängas utöver de tre månader man beslutad om, och därmed träder rättsstatens i Turkiet visserligen långt ifrån perfekta institutioner åter tydligt in i bilden.

Då blir också dialogen med och övervakningen från Europarådet viktig. Såväl dess generalsekreterare som ordföranden i dess ministerkommitté har ju varit i Ankara och diskuterat detta.

Relationen med EU är inte alldeles harmonisk för ögonblicket.

Visserligen tror jag att det vid det här laget är inte mindre än nio utrikesministrar från EU som varit på besök senaste veckorna, men det finns fortfarande en illa dold bitterhet över vad man uppfattar som bristande medkänsla omedelbart efter kuppförsöket.

Vi försökte efter bästa förmåga att gjuta lite olja på de vågorna, men vårt uppdrag handlade mer om en bredare dialog om de mer långsiktiga förbindelserna.

Här kommer ECFR att engagera sig under de närmaste åren.

Mer omedelbart kan man hoppas att det skall vara möjligt att öppna förhandlingar om kapitlen 23 och 24 i anslutningsförhandlingarna. De handlar om rättsliga frågor och rättigheter, och skulle ge EU en direkt möjlighet i dessa frågor som man saknar.

Den öppningen har hitintills blockerats av Cypern, men om en fredsöverenskommelse på den delade ön kan nås innan årets slut borde den möjligheten kunna öppnas upp. Och olika kontakter ger anledning till icke oväsentlig optimism i den frågan.

Alltför liten tid hann vi ägnade den kurdiska frågan och den vidare krisen i regionen, och då främst Syrien.

Men vi hann dock med ett mycket bra möte med HDP-partiet och en middag i går kväll med några av turkiska UD:s skarpaste personer fokuserade på växande utmaningar från Astana till Aleppo och därbortom.

På den sade vi bl a att vi inte riktigt visste hur död Uzbekhistans president Karimov var, men i dag vet vi att han nu är riktigt död. Och det handlar om Centralasiens såväl folkrikaste land som mest repressiva regim med allt vad som ligger i detta.

Turkiet är ett stort, rikt, viktigt och komplicerat land. Dess politiska utveckling är knappast rätlinjig vare sig nu eller i ett längre perspektiv. Historien är annorlunda än hos oss.

Men engagemang är viktigt, och det i all synnerhet i politiskt såväl som emotionellt omvälvande tider omedelbart efter ett kuppförsök som riskerade att störta landet ner i ett blodigt inbördeskrig.

Hur den fortsatta utvecklingen kommer att bli kan vi inte veta. Jag har skrivit tidigare om såväl mer demokratiska som mer auktoritära möjligheter.

Men det är bara med engagemang och närvaro som vi har någon möjlighet att påverka den saken. Att predika på distans hjälper föga.

Och utgången har stor betydelse också för oss.


Ökade spänningar på Balkan.

30 augusti 2016

SARAJEVO: Nu lämnar jag den bosniska huvudstaden efter ett och ett halvt dygn här dominerat av helt andra saker, och styr mot Turkiet med dess olika utmaningar.

I Istanbul blir det frukost med f d presidenten Gül i morgon, men sedan fortsätter jag till Ankara för möten där under de närmaste dagarna.

På flygplatsen i Sarajevo ser man nu det enda planet efter det andra med turister från Mellersta Östern. Sent på eftermiddagen i dag checkades det in också till Dubai, Doha och Medina.

De bosnier jag talar med ser allt detta med lite blandade känslor. Turism och investeringar välkomnas förvisso. Den lokala ekonomin behöver det. Men det finns en liten rädsla för att annorlunda traditioner riskerar att smyga sig in i det egna samhället.

Man är mån om sin toleranta europeiska islam. Men medveten om att det också i det egna samhället finns också annorlunda strömningar.

Jag mötte mycket av oron över stigande motsättningar och instabilitet i regionen och landet. En del talade i alarmistiska tongångar. Och kanske var det naturligt att göra det till mig.

I dag möttes politiska direktörer från de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd här i Sarajevo för att diskutera situationen. Min efterträdare som High Representative hade en bråd dag.

Valrörelser tenderar alltid att skriva upp temperaturen. Så gott som alla spelar på det nationalistiska kortet. Lokalval i Bosnien. Parlamentsval i Kroatien. Och ständigt spelet i Banja Luka.

Misstron stegras med retoriken. Uttalanden flyger över gränserna. Och människor oroas.

Vägen att steg för steg övervinna regionens motsättningar har varit att steg för steg bädda in den i den europeiska integrationens alla nätverk och strukturer.

Och i grunden finns det ingen annan väg om detta skall lyckas.

Men i ett läge där denna integration ifrågasätts och försvagas av andra aktörer i andra länder ökar ju risken för att den inte kommer att ha den nödvändiga kraften här. Och då ökar utrymmet för gamla motsättningar att åter skärpas och ta över.

Vart det kan leda vet vi inte.

När jag under dessa dagar fått den oroade frågan om det kunde bli krig igen, som i början av 1990-talet, har jag kategoriskt sagt att ett sådant inte är möjligt.

Men jag har oroats av att jag fått frågan. Och inte bara en gång.

Kanske är då modellen 1914 då farligare. Jag har passerat Princips – ynglingen som sköt Frans Ferdinand i ett gathörn i Sarajevo – gravkapell några gånger dessa dagar.

En liten grupp som plötsligt får för sig att göra någonting galet. Och att det sätts igång en kedja av krav, reaktioner och aktioner som riskerar att riva isär innan tillräckliga motkrafter hinner sättas in.

Jag tror det i grunden inte. Men jag är mindre beredd att utesluta det.

Positiva utvecklingar finns förvisso. I Bosnien har man enat sig om en mekanism för koordining av EU-frågor som orsakade kontroverser också när jag hade officiell funktion här för snart två decennier sedan.

Och en ansökan om medlemskap i EU ligger på ministerrådets bord i Bryssel. Förr eller senare bör den skickas vidare till kommissionen för sedvanlig utvärdering.

Men vägen är lång.

Och bristande entusiasm i Bryssel leder till ofelbart till bristande entusiasm i Bosnien.

Men nu är det Turkiet som står på min agenda.

Relationen är nära.

Det finns fler plan från Sarajevo till Istanbul än till någon annan stad, vad jag kan se. Den osmanska traditionen kan fortfarande kännas här.

Och när jag i privat sammanhang under dagen träffade en av landets ledande företrädare var det tydligt att relationen till Ankara var mycket nära.

Men för oss i gruppen från ECFR är det nu Turkiets relationer till Europa och EU som står på dagordningen. Och de kan självklart inte frikopplas från landets interna utveckling i dessa dagar.

Att den sedan knappast kan frikopplas från utvecklingen i den vidare regionen gör inte saken mindre komplicerad.

Eller viktig.

Det blir spännande dagar.


I sorgligt ärende till Sarajevo.

29 augusti 2016

WIEN: Mellanlandning här denna morgon på väg till Bosnien och Sarajvo. Genom åren har det för mig varit många mellanlandningar här på just denna rutt, om än mer under gågna än under senare år.

Men nu är det ett sorgligt ärende som för mig och Anna Maria tillbaka till Sarajevo.

Vänner från när och fjärran skall ta ett sista farväl av en gammal god vän som lämnat oss. En fantastisk kvinna som i sitt liv visade det bästa först av det gamla Jugoslavien och sedan av sitt Bosnien.

Så det blir något dygn mellan bergen i Bosnien.

Därifrån fortsätter jag naturlig till Turkiet för några dagar i först Istanbul och sedan Ankara.

Det är European Council of Foreign Relations som gör en snabb utryckning för att värdera situationen i landet efter det tack och lov misslyckade kuppförsöket för att också komma med rekommendationer om relationerna mellan EU och Turkiet.

Vi kommer att träffa olika företrädare över ett brett spektrum i landet för att få en så bra bild som möjligt.

Nu har ju besöksflödet till Turkiet från EU också börjat öka. En serie utrikesministrar har varit där den senaste veckan, och fler kommer under de närmaste dagarna, liksom också Europaparlamentets talman.

Och frågan om relationerna till Turkiet står också på dagordningen när EU:s utrikesministrar i slutet av veckan inleder sin höst med traditionellt informellt möte, denna gång i Bratislava.

Annars ligger bakom mig en helg som kombinerat svenska kräftor med nordiska samtal, först med Danmark och därefter med Finland i fokus.

Det är viktiga relationer som mår väl av också lite mer informella samtal och kontakter.

I det förra fallet måste ju situationen med ID-kontroller över Öresund lösas upp, och för det senare blir det nog inte utan betydelse vad Krister Bringeus säkerhetspolitiska utredning kommer att säga när den ser dagens ljus i början av september.

Men i största allmänhet finns det anledning att ge de nordiska och nordeuropeiska relationerna en högre prioritet när det nu finns en risk för att den samlade europeiska ramen försvagas.

Tyvärr kommer jag inte att vara hemma när de tre baltiska utrikesministrarna kommer till Stockholm på tisdag med anledning av att det ju gått ett kvarts sekel sedan de återetablerade sin statliga självständighet.

Men det firade vi ju redan i Riga i förra veckan, och i helgen hölls också traditionellt möte på Norrmalmstorg.

När sommaren nu går mot sitt slut börjar också de olika mer eller mindre viktiga valen runt om i Europa.

Kommande helg är det delstatsval i tyska Mecklenburg-Vorpommern, och i början av oktober repetition av presidentvalet i Österrike.

Och som det nu ser ut är risken påtaglig såväl för att Österrike får en högernationalistisk president som för att tyska högernationalistiska AfD gör ett påtagligt bra val.

Förra årets dramatiska flyktingkris må i viktiga avseenden ligga bakom oss, men dess politiska effekter fortsätter att vara omtumlande.

Jag ser i dag på morgonen att de tyska socialdemokraterna SPD:s ordförande Sigmar Gabriel nu attackerar Angela Merkel i frågan och kräver en kvantitativ begränsning av antalet flyktingar man skall ta emot.

Det handlar nog om en upptakt inför nästa års förbundsdagsval från ett rätt hårt prövat SPD.

Dessa frågeställningar blir också viktiga när den borgerliga oppositionen i Frankrike skall avgöra vilken kandidat som de skall ställa upp i nästa års viktiga presidentval. Olika linjer står redan nu mycket tydligt mot varandra.

I veckan samlar också Theresa May i London ihop sin regering efter sommaren för att försöka nå någon enighet om vad Brexit egentligen är.

Uppenbart är att hennes Brexit-ministrar inte lyckats att komma överens om den saken. Och den oenigheten kommer sannolikt att driva Storbritannien ut ur också den gemensamt ekonomiska marknaden.

Ett ”hårt Brexit” framstår som allt mer sannolikt.

Men också till den saken kommer det att finnas anledning att återkomma.

Nu återvänder jag först till Balkan.

Och därifrån till den lika viktiga som utmanande situationen i Turkiet.


Riga: efter ett kvarts sekel.

23 augusti 2016

RIGA: Det är alltid lika spännande att komma tillbaka till den lettiska huvudstaden och lyssna på de olika perspektiven från denna sida av Östersjön.

Nu handlade det om högtidhållande av att det gått ett kvarts sekel sedan de nordiska länderna återupprättade diplomatiska relationer med de tre baltiska länderna.

Det blev ett intressant seminarium med bl a Danmarks dåvarande utrikesminister Uffe Elleman-Jensen och två f d svenska ambassadörer här som blickade tillbaka på erfarenheter från det senaste kvartseklet.

Och sedan en stor mottagning i Nationalmuseet – med så gott som alla som är eller varit något i detta land – där f d presidenten Zatlers och jag talade med blickar både bakåt och framåt.

Jag erinrade om betydelsen av Boris Yeltsins avgörande insatser när det gällde att slå tillbaka kuppen i Moskva och att omedelbart därefter erkänna de baltiska staternas rätt till självständighet.

Våra erkännanden – med undantag för Island, som gick före – kom först efter detta, även om inte minst från svensk sida vi gjort mycket för att stödja processen.

Men sedan handlade det om den långa processen att göra självständigheten verklig. Förhandlingarna om tillbakadragandet av trupper och installationer, reglering av knepiga medborgarskapsfrågor och allt som hade att göra med att sätta upp en rättstat och en mer eller mindre fungerande marknadsekonomi.

Att vända hela ekonomin från ett närmast 100%-igt beroende av den sönderfallande sovjetiska ekonomin till en integration med det västliga Europa.

Viktiga var då alla de successiva stegen för att integrera dessa tre länder i alla nordiska, europeiska, atlantiska och globala institutioner och strukturer, med EU och Nato som de självklart viktigaste.

Och här tror jag att de nordiska ländernas starkt pådrivande roll var mycket viktig. Vi kunde lägga på i Berlin, London, Paris och Washington.

Allt detta kom att lyckas – bättre än vad jag tror att kanske någon för ett kvarts sekel hade vågats att hoppas på.

Viktiga var ju också alla de steg som tagits för integration av finanssystem, energiförsörjning och mycket annat. Också detta handlar i dessa tider om säkerhet.

Men nu då?

Jag talade om två avgörande och sammankopplade uppgifter framöver.

Den första handlar om den ekonomiska tillväxten och att steg för steg sluta gapet till övriga EU.

Man har gått från en nivå på BNP per capita kring 50% av EU:s genomsnittliga till kring 75%. Bra så, men under senare år har konvergensen så gott som upphört.

Det finns i många av dessa länder en ”transition fatigue” som riskerar att leda till att politiken tappar kraft och att det successiva slutandet av gapet upphör.

Och det är farligt inte minst i ljuset av den andra utmaning jag talade om, nämligen den demografiska.

Under det senaste kvartseklet har Lettland förlorat ca en tredjedel av din befolkning. Många finns i dag i Irland eller Storbritannien.

Det är tredje gången på ett sekel som detta sker. De bägge världskrigen gav vart och ett än mer tragiskt resultat.

På sikt måste denna utveckling först stabiliseras och därefter vändas, och det kommer inte att vara möjligt utan att den ekonomiska utvecklingen blir ön bättre.

I grunden handlar detta om nationens långsiktiga säkerhet. Och i det avseendet nämnde jag också de avgörande uppgifter som ligger i nationens sammanhållning.

Under vissa skeden har vi tyckt att man hade kunnat visa större generositet mot de ryska invånare som ju i många fall också, om än på ett helt annat sätt, var offer för det sovjetiska systemet.

Också detta handlar om långsiktig säkerhet.

Mer kortsiktigt, men av stor betydande, kommer ju nu Nato att ha permanent närvarande förband i de tre baltiska länderna.

Den minnesgode erinrar sig att så aldrig var fallet i vare sig Danmark eller Norge under de kallaste av det kalla krigets år.

Det sänder en stark och viktig signal.

Och Lettland storsatsar nu för att de egna försvarsutgifterna snart skall vara upp i 2% av BNP.

Det är mer än en fördubbling under en rätt kort tidsperiod, och leder självfallet till att utrymmet för övriga också angelägna offentliga utgifter på t ex skola och sjukvård trängs tillbaka.

Att det finns behov inom dessa sektorer är dock alldeles obestridligt. Just nu är det dock den mer omedelbara säkerheten i en mer osäker tid som ges prioritet.

Men nu bär det för min del tillbaka till Stockholm och en dag där.

Här i Riga står överläggningar mellan USA:s vicepresident Joe Biden och de tre baltiska presidenterna på dagens schema.

I Stockholm kanske det går att fånga upp något också via media av det vad sades vid mötet mellan tre viktiga EU-ledare utanför Neapel i går kväll.

Det sätter nog lite av dagordningen för den mötesmaraton inför Bratislava-mötet som nu förestår, med inte minst Berlin i centrum.

På fredag ser jag t ex att förbundskansler Angela Merkel först i Warsawa möter ledarna för de fyra centraleuropeiska länderna i den s k Visegrads-gruppen för att sedan i Berlin ta emot Danmarks, Finlands, Sveriges och Nederländernas premiärministrar.

Åtta på en dag och två platser är onekligen en imponerande stordrift i diplomati. Och innan dess skall hon dessutom hinna med att besöka bl a Tallinn.

Men frågorna är viktiga – och Berlin alldeles tydligt i centrum.

I morgon flyger jag så till Halmstad och Tylösand, och inleder där tillsammans med historikern Margaret Macmillan – författare till inte minst den briljanta boken ”Peacemakers” om försöken till fred efter första världskriget – en diskussion om historiens möjliga lärdomar när det gäller att förstå vår mer komplicerade tid.

Det lovar att bli intressant.


Till Riga med blickar bakåt och framåt.

21 augusti 2016

STOCKHOLM: Några dagar i Stockholm ger i alla fall vissa möjligheter att börja att komma igång med olika frågor inför de kommande månaderna. Mycket – alltför mycket – har kommit att handla om reseplanering.

I morgon bär det av till Riga för att delta i firandet där av att det är 25 år sedan såväl Lettland som Estland och Litauen kunde återetablera sin självständighet.

Ett kvarts sekel som ju i allt väsentligt varit mer framgångsrikt än vad många då trodde skulle vara möjligt. Men samtidigt tydligt att vi nu kommit in i en osäkrare och mer utmanande tid.

Det blir diskussioner om det som varit, men förhoppningsvis också liter av dialog om det som i olika avseenden ligger framför oss.

Till Riga kommer också USA:s vicepresident Joe Biden, som därmed dimper ner i Europa för andra gången på kort tid, och vid sidan av ett större anförande kommer han där också att ha möte och överläggningar med Lettlands, Litauens och Estlands presidenter.

Därifrån fortsätter han till Ankara för överläggningar som tveklöst blir de både svåraste och viktigaste på denna hans europeiska resa.

Men förhoppningsvis ser vi nu en intensifiering av den västliga politiska dialogen i olika frågor med Turkiet. Det finns ju, försiktigt sagt, betydande försummelser under den senaste månaden att börja att ta itu med.

När han sedan på torsdag kommer också till Stockholm har han nog anledning att se fram emot en betydligt mindre komplicerad agenda att diskutera. Men intrycken han bär med sig såväl från Riga som Ankara kommer att vara viktiga.

I morgon kväll träffas på en ö i närheten av Neapel i Italien premiärminister Renzi, förbundskansler Merkel och president Hollande för att mer på allvar dra igång dialogen inför det extra 27-toppmötet i Bratislava i slutet av september.

Det kommer att handla om hur länge man kan tolerera förvirringen i London om vad Storbritannien egentligen vill, och därmed fördröjningen att komma igång med de formella förhandlingarna om Brexit, men också om olika initiativ för att föra EU-samarbetet framåt.

Alldeles säkert kommer det där också att handla om den fortsatta hanteringen av flyktingfrågan liksom om relationerna till Turkiet.

Till Sverige kommer nu bara en liten rännil av flyktingar, men det innebär knappast att krisen för Europa är över.

Över centrala Medelhavet har hitintills i år kommit ca 140.000 flyktingar som tagits omhand i Italien, och siffran i juli var 12% högre än vad den var i juli förra året. Till detta skall så läggas en allt mer desperat situation i striderna runt Aleppo, med allt vad det kan innebära, och en osäkerhet i relationen till Turkiet.

Oklokt nog har EU som villkor för att ge visumfrihet till Turkiet ställt att landet skall lindra sina lagar mot terrorism. Oavsett det sakliga som kan anföras i denna fråga är det knappast förvånande att detta knappast är alldeles enkelt efter att 240 människor dödats i ett försök till militärkupp och så sent som i dag ca 60 människor dödats i ett självmordsattentat med Daesh som sannolikt ansvarig.

Men att det vore logiskt och rätt med visafrihet för dem i Turkiet som har de biometriska pass som uppfyller EU:s högt ställdas krav – det lär handla om ca 5% av befolkningen – tycker jag är ovedersägligt. Det har stått på dagordningen under åtskilliga år – jag tror faktiskt att det var Cecilia Malmström och jag som ordentligt sparkade igång den processen.

Efter Riga blir det för min del på onsdag SNS:s årliga konferens i Tylösand vid hemstaden Halland, och att återse dess stränder är alltid angenämnt.