Kan Kina och världen förstå varandra?

03 november 2015

PEKING: Efter diskussionerna i Yanqi förflyttade vi oss på eftermiddagen in till centrala Peking för mötet med president Xi Jinping – och nu på kvällen står jag redo för att bege mig ut till flygplatsen för resan genom natten över Sibirien tillbaka till Europa.

På förmiddagen var det One Belt och One Road som åter stod på dagordningen. 

Olika talare gjorde klart att det var, för att citera en av dem, ett projekt ”av episka dimensioner” och betydligt mer än bara cement till Centralasien.

Och alldeles självklart miljöfrågorna, både därför att de av påtagligt tvingande nödvändighet blivit allt viktigare i Kina självt, och därför att klimatmötet COP21 i Paris nu närmar sig med stormsteg.

Frankrikes president François Hollande var här i går som en del i förberedelserna för detta.

Viktigast för mig var dock dialogen med Lu Wei, som på central nivå är den operativt ansvarige för Kinas politik när det gäller det mesta vad gäller internet.

Det blev också en diskussion om de två principerna ordning och frihet, där minister Lu hävdade att man måste söka en balans mellan dem, medan jag argumenterar för att vi måste och kan ha både frihet och ordning.

Och detta, hävdade jag, är speciellt viktig för Kina i det nya skede som dess utveckling nu går in i. Man talar ju om innovationer snarare än investeringar som drivande i utvecklingen.

Innovationer kommer i allt högre utsträckning att vara beroende av det fria flödet av data och information inom och mellan olika samhällen, och lägger man tunga restriktioner på detta så begränsar man också möjligheter för innovation och utveckling.

Och det gäller självfallet på samhällslivets alla områden.

Här står Kina inför ett dilemma som bara kommer att bli mer och mer påtagligt. 

Den imponerande anläggning i Yanqi där vi haft vårt möte byggdes för toppmötet med APEC förra året, och avsikten var att den skulle användas för toppmötet med G20 när Kina har ordförandeskapet nästa år.

Men så blir det inte.

President Xi Jinping har i stället beslutat att det mötet i stället skall vara i Huangzhou. Och bortsett från de attraktiva aspekterna i övrigt med den staden är det därifrån nätgiganten Alibaba med sina globala ambitioner kommer och har sitt huvudkontor.

Och det indikerar tydligt hur viktiga just dessa frågor ses som för Kinas framtid. Och därmed kommer också det dilemma jag nämnde att successivt bli allt tydligare.

På seneftermiddagen träffade vi så president Xi Jinping i ett av de mindre rummen i enorma Folkets Stora Sal, och det blev ett närmare timslångt möte där inte alltför utmanande frågor från vår sida följdes av att han både svarade på dessa och filosoferade om sitt lands utveckling.

Jag har träffat honom ett par gånger tidigare under den tid han var vice president, och nu liksom då var han påtagligt påläst och gav ett påfallande avspänt intryck. 

Externt sade han att den viktigaste uppgiften var att förhindra att Kinas framväxt som en allt starkare nation leder till konfrontation och i förlängningen krig – även om det inte uttryckligen nämndes – med andra makter.

Och internt sade också han att det viktigaste var att på vägen mot det ”moderately prosperous society” som man vill ha uppnått 2021, när kommunistpartiet fyller 100 år, undvika att hamna i fruktade ”the middle income trap”.

Det var mycket folk i rörelse på Tiananmen när vi anlände till vårt möte. Köer in till Förbjudna Staden,och människor som bara flanerade runt. 

Men när vi kom ut var det enorma torget folktomt, polis i mängder hade ställt upp, och plötsligt hördes ljudet av kanoner…

Det var ett nytt statsbesök på ingång. 

Det har varit påtaglig intressanta dagar här. 

För oss från mer västliga politiska miljöer känns visserligen diskussioner som ständig talar om plenum och planer lite främmande, men mötets syfte har ju trots allt varit att få lite bättre insikt i tänkandet hos dem som styr och ställer i detta allt viktigare välde.

Och det syfte har förvisso uppnåtts. 

Förhoppningsvis har också en del av förståelse och insikt i den motsatta riktningen uppnåtts. 

Det går inte att förstå den globala utvecklingen utan att också försöka att förstå Kina. 

Och omvänt är inte Kinas fortsatta utveckling möjlig om man inte här rätt förstår världen. 


Spännande diskussioner.

02 november 2015

YANQI LAKE: En fullmatad dag med föredrag och diskussioner som ett led i Kinas försök att få oss att bättre förstå Kina, och förhoppningsvis också i deras ansträngningar att bättre förstå den övriga världen.

En del på arrangemang som dessa tenderar att bli lite repetitivt. 

Vanligaste frasen från de olika kinesiska talarna har varit referens till ”Fifth Plenum 18th CPCC”, och i detta anses stundtals svaren på de flesta frågor ligga.

Det handlar då om slutsatserna från det nyligen avslutade femte sammanträdet med den centralkommitté som utsågs vid det kinesiska kommunistpartiet 18:e kongress.

Och vid detta drogs också upp riktlinjerna för den 13:e femårsplanen för den kinesiska ekonomin. Referenserna också till dessa har varit tämligen så frekventa.

Men detta innebär alls inte att det varit ointressant. Långt därifrån.

Det är viktigt att lyssna till politiken i full text för att höra prioriteringar, inriktningar och stundtals också medvetenheten om problem på vägen framöver.

Att Kina kommit långt i sin utveckling är det ingen tvekan om, och det inte minst allt på det ekonomiska området. 

Och det kommer på ett eller annat sätt att fortsätta. Man räkna med att den kinesiska ekonomin mellan 2010 och 2020 kommer att fördubblas.

En amerikansk ekonom hävdade att Kina mellan bara 2011 och 2013 hade använt mer betong än vad USA hade gjort under hela det förra århundradet. Det är väl det som kallas byggboom.

Men det finns samtidigt en stark medvetenhet om att denna utvecklingsmodell inte längre håller. Inte minst påfrestningarna på miljön är talande. 

Alla talar därför nu om att gå från en utveckling driven av investeringar till en driven av innovationer.

Och partisekretaren i Shenzhen gav åtskilliga exempel på hur detta, enligt hans mening, nu håller på att ske. Där finns nu, sade han, omkring 1.200 forsknings- och utvecklingsinstitut och ca 5.500 företag grundade på högteknologi.

Men från några internationella gäster här ställdes frågor. 

En framträdande internationell ekonom sades att det nu fastställda målet med en tillväxt de kommande fem åren på 6,5% kommer att driva fram fler investeringar finansierade med lån i det finansiella systemet, och att detta riskerar att förstärkta existerande obalanser.

Han trodde det var klokare att inrikta sig på någonting kring 5%. 

Flera kinesiska företrädare har återkommit till frågan om det som kallas ”the middle income trap”, d v s tesen att ekonomier kan utvecklas relativt snabbt upp till en nivå på en medelinkomst på ca 10.000 dollar, men att de ofta därefter tenderar att stagnera.

I dag ligger Kina kring 7.500 dollar, men siktar på att nå den kritiska nivån under den kommande femårsperioden, och det är ju därför som denna frågeställning för dem nu framstår som så viktig.

Det finns alldeles tydligt en viss fruktan för att den kinesiska utvecklingen kommer att stagnera – och en ty följande beslutsamhet att med olika reformer förhindra detta. 

Om sedan detta kommer att lyckas eller inte återstår att se. För världen i övrigt är självfallet en stabil utveckling av Kinas ekonomi ett viktigt intresse.

Vi fick under dagen också en påtagligt spännande diskussion om vad en rättstat egentligen är, och här gick perspektiven alldeles uppenbart isär. 

Vad kommer först – partiet eller lagen? Det västliga svaret är tydligt. Det kinesiska svaret är otydligt, men i denna otydlighet faktiskt mycket tydligt.

Att medborgarna skall följa lagen predikades förvisso, men medan vi i Väst med rättsstat menar att också de styrandes makt definieras och begränsas av lagen är detta långt ifrån självklart i den kinesiska världen. 

Här handlar det inte bara om kommunistisk ideologi, utan också kanske minst lika mycket om historisk kinesisk tradition. 

Men flera från kinesisk förklarade samtidigt att de var medvetna om att landets utveckling på sikt kräver en fungerande och genuin rättsstat, och att detta är betydlig mycket mer än partiets interna processer när det gäller att bekämpa korruption. 

Men, sades det mellan raderna, detta kommer att ta sin tid.

Det blev en både öppen och spännande diskussion. Om än med skilda perspektiv.

Att än mer tillspetsad frågor om hur ett system som ger konsumenter allt större valfrihet inte ger samma sak till samma individer i deras egenskap av medborgare blev hängande i luften var kanske föga förvånande.

Också utrikespolitiken stod naturligt nog på dagordningen. 

Vi hade såväl statsrådet – om det skall översättas så – Yang Jiechi och ordföranden i folkkongressens utrikeskommitte Fu Ying i våra diskussioner. 

Och det blev i alla fall delvis mer spänstigt än vad som tillhör det normala när dessa saker diskuteras. Det var f ö tydligt att diskussioner under gårdagen med Henry Kissinger och hans amerikanska grupp hade avsatt en del spår.

För ett antal år sedan präglade Robert Zoellick, då USA:s handelsförhandlare, tesen att Kina skulle uppmuntras till att bli en ”responsible stakeholder” i det internationella systemet.

Det var då det. Dagens Kina ser sig inte på det sättet. 

Nu handlar det om att man vill förändra det globala systemet på ett eller annat sätt. 

Det måste bli mer rättvist och mer inkluderande, heter det, även om det var tydligt i våra diskussioner att man inte riktigt har formulerat sina tankar fullt ut, och kanske inte heller ser någon större brådska att göra det. 

Men att det finns en tydlig förändring i sättet att diskutera dessa frågor på var mycket tydligt. Och det blir förvisso spännande att följa hur den diskussionen kommer att utvecklas.

Middagens diskussion dominerades så av de militära frågorna, men av de stigande stjärnorna i försvaret PLA som central i diskussion och förklarande landets satsning på militär modernisering och ”aktivt försvar”.

Att de senaste hädelserna i Sydkinesiska Sjön också kom upp var ofrånkomligt.

I morgon förmiddag fortsätter vi först här ute i Yangki, men sedan bär det av in till centrala Peking och Folkets Stora Sal – jättebygnaden vid Tiananmen – för ett möte också med president Xi Jinping.

Och förhoppningsvis blir vi alla ännu lite ytterligare kloka efter det.


Tillbaka för dialog i Kina.

01 november 2015

YANQI LAKE: Cirka en timma utanför Peking i ett påtagligt naturskönt område börjar vi nu några dygn av dialog kring Kinas utveckling och dess betydelse för världen i övrigt.

Vädret finns det ingen anledning att klaga på. När jag var i Peking senast för någon vecka sedan kunde jag notera att man faktiskt såg blå himmel. Och i dag förefaller vädret vara ännu bättre.

Mätningarna inne i staden säger visserligen ”ohälsosamt” om luften också i denna situation, men det är dock en av de mindre allvarliga varningar man brukar möta här i detta avseende.

Sedan jag var här för några veckor sedan har åtskilligt hänt.

Viktigt möte med parti- och statsledningen – femte plenum, som det officiellt heter – om den ekonomiska utvecklingen framöver. Nya spänningar i Sydkinesiska Sjön. 

Och åtskillig diplomati. 

Tysklands Angela Merkel har varit här. President Xi Jinping har varit i Storbritannien och premiärminister Li Keqiang är just nu i Seoul för möte också med Japans premiärminister Abe 

Men också mer informell diplomati. I dag är t ex också två f d amerikansk utrikesministrar – Henry Kissinger och George Schultz – här i Peking för olika samtal. 

På programmet för detta möte – Understanding China, är den officiella rubriken – står diskussioner som spänner över ett vitt område. 

Av kanske speciell betydelse för mig är diskussionerna om internet och dess framtida utveckling.

I Kina är frågor om internet frågor av högsta politiska dignitet. 

Det handlar förvisso om den inre säkerheten och stabiliteten, men det handlar också om ekonomisk utveckling och globala möjligheter, och förvisso om den spänning som oundvikligen finns mellan dessa bägge perspektiv.

Men det blir en god möjlighet att se hur den kinesiska parti- och statsledningen ser på såväl denna som andra frågor. Och de börjar redan i kväll med den ekonomiska utvecklingen i fokus.

Och vi som är här är bl a elva f d stats- eller regeringschefer från olika länder. 

Under onsdagen skall jag dock vara tillbaka i Stockholm.

På fredag bär det så av till Riga – lite närmare – för diskussioner där med den europeiska säkerheten i rätt självklart fokus.

I dag är det viktigt val i Turkiet, utvecklingen där är viktig för Europa i dess helhet, och förvisso för den vidare och allt mer söndrade region som Turkiet också är en del av.

Men vallokalerna i Turkiet stänger först långt efter det att dagen avslutats i denna del av världen, så det blir nog i morgon här som man har möjlighet att ta del av resultatet.

Och då befinner vi oss här i diskussioner om Kinas utrikespolitik.


I Italiens vackra höst. Alltför kort.

30 oktober 2015

TABIANO CASTELLO: Något dygn här i norra Italien skadar aldrig, och just dessa dagar är underbart vacker men fortfarande behagligt mild, gränsande till varm, höst.

Världen känns relativt fjärran.

Men annars kan man härifrån skåda ut över de nejder där åtskilliga av Europas avgörande strider genom historien har stått.

Här konsoliderades det romerska imperiet när de cisalpinska gallerna underkuvades. Men här utmanades det också på allvar när goter och langobarderna och andra vällde in och gradvis också tog över.

Så småningom blev statsstäderna här allt starkare medan kampen mellan påvemakten i Rom och kejsaren norr om Alperna böljade fram och tillbaka. Och grunden lades till den italienska renässans som på sitt sätt var Europas återkomst.

Och så kan man fortsätta ända in i våra dagar. 

Tar jag fram en kikare kan jag nog ana den trakt där det fortfarande lagras kärnvapen, hitkomna för att möta en sovjetisk invasion längs samma väg som en gång hunnerna kom.

Men i dessa dagar talas det mest om invasion när det diskuteras flyktingar. 

Förra året låg fokus på rutten över centrala Medelhavet till Lampedusa och Sicilien. Och hit kommer fortfarande stora mängder på väg till Europa från olika afrikanska länder. 

Den strömmen kommer knappast att sina. Och de ihållande fredsansträngningarna i Libyen har dessvärre ännu inte åstadkommit något stabilt resultat.

Men de omfattande räddningsoperationerna under EU:s flagg har medfört att uppmärksamheten nu riktas mot de mer östliga rutter över Egeiska Havet där både antal och problem nu är större.

Här är det sammanbrottet i Levanten och osäkerheten i Afghanistan som återspeglas i strömmen av förtvivlade människor.

I Wien sitter just nu en större mängd utrikesministrar och försöker att hitta vägar till en fred i Syrien. 

Det är tydligt att det är åtskilliga som har lyckats att tränga sig in. Många vill vara med, trots att det bara är få som genuint kan bidra.

För USA handlar det om att försöka överbrygga spänningen mellan Iran och Saudiarabien, och för Ryssland tror jag att det handlar om att finna en politisk väg ut ur vad som annars riskerar att bli ett långvarigt militärt äventyr i regionen. 

Vi får se vad detta leder till. 

Jag skulle tro att det blir några dygn i Wien, och sedan är frågan hur detta skall följas upp med fortsatta samtal i sannolikt lite mer begränsade format.

Något omedelbart genombrott tror jag knappast att det finns någon som tror på.

Samtidigt intensifieras striderna i Syrien. Jag ser rapporter om att såväl regimen som Daesh rycker fram kring Aleppo. 

Och det talas om ett mycket stort antal nya flyktingar.

Själv återvänder jag dock i morgon till det asiatiska dramat.

Jag flyger till Peking och anländer dit under söndagen. 

Och i en lite större och bredare version av det jag alldeles nyligen var på i Guangdong-provinsen i södra Kina skall vi – en grupp s k politiska personligheter – nu lyssna på den kinesiska ledningen och diskutera landets utveckling. 

Det gör vi strax utanför Peking under några dygn, men kommer in till staden också innan det blir dags att åka hem igen. 

Man har nyligen avslutat det s k femte plenum med kommunistpartiets centralkommitté och lagts fast riktlinjerna för den ekonomiska politiken under de kommande fem åren.

Det saknar inte intresse.

Och det gör självfallet inte heller den utrikespolitiska utvecklingen. Här kommer säkert de nya spänningarna kring Sydkinesiska sjön att komma upp i såväl presentationer som diskussioner.

Lite motvilligt får jag således i morgon överge den vackra och varma hösten vid foten av Apenninerna för att bege mig tillbaka till Mittens Rikes norra huvudstad.


Flyktingar och Kina i olika fokus.

27 oktober 2015

ABU DHABI: Dygnen med diskussioner i värmen här går nu snabbt mot sitt slut, och om några timmar inleder jag de flygningar som i morgon bitti kommer att föra mig hem till Stockholm igen.

Och det har varit en lång resa denna gång – bokstavligen jorden runt.

Här befinner jag mig mitt i arabvärlden och vid randen av Persien, men de diskussionerna jag deltagit i har bara ytterligt marginellt handlat om de utmaningar som finns eller har sitt ursprung i just detta område.

Men om någon vecka är jag tillbaka härom, och då kommer fokus helt och hållet att ligga på just de frågorna.

Min uppgift här har varit att leda det tankearbete som fokuserar på Europa och våra utmaningar, och lite av vår syn på dessa kommer vi att sammanfatta i ett papper inför det stora Davos-mötet i slutet av januari.

Slående här som annorstädes är att medan den europeiska debatten just nu är helt och hållet absorberad av flykting- och migrationsutmaningen, är fokus från USA nästan lika koncentrerat på den utmaning som Kina på olika sätt utgör.

Att diskussionerna och frågorna kring de kortsiktiga problem och de långsiktiga både utmaningar och möjligheter Europa står för när det gäller flyktingar och migration varit många behöver knappast påpekas.

Men det har också handlat om Kina.

I dag har ett amerikanskt örlogsfartyg seglat genom 12 sjömilszonen kring en av de öar i Sydkinesiska sjön som Kina ensidigt förklarat som sina, och protesterna från Peking har varit mycket tydliga. 

Vi kommer att få höra mer om detta. Den kinesiska maktens tillväxt, och de farhågor denna ledder till, riskerar att föra oss allt närmare allt allvarligare konfrontationer.

Men för mig här har självfallet också den digitala agendan varit viktig.

Temat för mötet i Davos kommer tydligen att vara den fjärde industriella revolutionen, och den handlar ju om hur de digitala teknologierna skapar helt möjligheter. 

Och de olika frågeställningarna kring den digitala utvecklingen blir allt fler och allt viktigare, och det samtidig som riskerna för att förlegad politik skapar nya blockeringar blir allt tydligare.

Om detta skriver jag i en global debattartikel som nu publicerats i bl a Huffington Post, och som jag redan fått åtskilliga reaktioner på.

Inte minst handlar det om utvecklingen i Europa som trots en del positiva steg nu allvarlig riskerar att gå åt fel håll. 

I stället för en allt mer gemensam europeisk digital marknad riskera vi faktiskt en allt mer fragmentiserad sådan.

Men nu blir det middag med några vänner från världens alla hörn innan det bär av till flygplatsen.

Och jag ser genuint fram emot att morgon kunna återse Stockholm.


Landet i Abu Dhabi för GAC.

25 oktober 2015

ABU DHABI: Nu har jag landat här, hittat mitt hotell och börjat att sortera ut koncepten inför de olika mötena under de kommande dygnen.

De s k Global Action Councils som World Economic Forum satt upp är tänkta att vara något av idégeneratorer i olika globala frågor. 

En gång om året samlas de alla samtidigt för att också göra det möjligt för mer eller mindre ordnade diskussioner mellan dem.

Och det är det som sker här i Abu Dhabi under de närmaste dygnen. 

Tillsammans är vi väl kring 1400 personer som deltar i de olika aktiviteterna. Det är, med andra ord, ett rätt så stort arrangemang. Någonstans skall jag lyckas att leta upp också Anders Borg.

Min uppgift är att leda arbetet i den GAC som handlar om Europa. Vår uppgift är att försöka skissa på de kommande två årens utmaningar för Europa – och det finns ju en del sådana.

Och strax hoppas jag att kunna finna mina olika medarbetare i myllret här.

I New York hann jag i går dessvärre bara med att vara med om den första förmiddagen av styrelsemötet i International Crisis Group. 

Men eftersom det var dels diskussionen om den strategiska inriktningen och dels diskussionen om Europa och dess närområde var det ju inte utan betydelse.

Dessvärre tvingas vi konstatera att de senast fem åren inneburit fler konflikter, fler dödade och fler på flykt. Och det sker efter två decennier då utvecklingen var betydligt mer positiv.

Detta innebär också att stater och internationella organ och institutioner blivit så upptagna av de krav som akut krishantering ställer att insatser och resurser för att förebygga och faktiskt lösa kriser snarare har minskat.

Och det är självfallet en allvarlig utveckling. Motsatsen borde objektivt sett ha varit fallet.

Här har ICG en viktig roll. 

Genom faktabaserade analyser och rekommendationer grundade på breda kontakter utan diplomatiska hänsynstagande kan ICG förbättra det samlade internationella samfundets möjligheter att förebygga och lösa olika konflikter. 

Det är nu 20 år sedan ICG sattes upp, och jag tillhör dem som satt stort värde på dess olika analyser och rekommendationer långt innan jag bu hamnat i dess styrelse. 

Svenska regeringar under en följd av år har också tillhört dem som gett ICG tydlig och viktigt stöd. Så är det också fortsatt.

När styrelsen gick från att diskutera den strategiska inriktningen till att fokusera mera på det europeiska närområdet blev det oundgängligen en diskussion kring Ryssland och dess intentioner.

En studiegrupp ur ICG hade nyligen tillbringat tio dygn i Kiev och Moskva, och det hade satt sina tydliga avtryck. 

Till detta kommer att ICG:s verksamhet i Ryssland, som fokuserat på inte minst konflikterna i norra Kaukasus, kommit under allt hårdare tryck från myndigheterna.

Och nu diskuterade vi hur vi i denna situation skall inrikta våra olika kommande insatser i detta vidare område. Men detaljerna i den diskussionen hör knappast hemma här.

Även om det kanske inte kommer att dominera diskussionerna här i Abu Dhabi bör noteras att denna söndag ju är en dag med viktiga val.

Långt borta är det presidentval i Argentina.

Efter att ha genomlevt ett antal olika arrangemang där presidenten Kirchner ansett att hon skulle undervisa oss andra om sakernas tillstånd, och med den ekonomiska politik hon bedrivit, har jag svårt att se annat än att varje förändring i Buenos Aires blir till det bättre.

Men vi får väl se.

Närmare hemma är det viktigt parlamentsval i Polen, och där tyder allt på att regerande Medborgarplattformen OP kommer att förlora, och makten tas över av mer nationalkonservativa krafter.

I detta ligger icke oväsentliga faror för den ekonomiska politiken, och möjligen också betydande faromoment för den europeiska orienteringen.

Men även här är det nog bästa att avvakta och se hur utvecklingen blir. Blir det en majoritets- eller en koalitionsregering?

I Ukraina är det så lokalval i dag, och de har en betydelse utöver vad lokala val normalt har.

Efter det att det genomförts först president- och sedan parlamentsval efter de stora förändringar landat gått igenom kan man säga att dessa val fullbordar Ukrainas demokratiska cykel. 

Okomplicerade är de dock knappast, och den djupa ekonomiska krisen, med en förväntad nedgång på ca 15% i år, kommer sannolikt att innebära att olika populistiska krafter kommer att ta vind i seglen.

Och det kan förvisso inte uteslutas att det finns de som vill runda hörnen när det gäller kampen om makten i olika viktiga städer.

Från hemmafronten noterar jag den breda uppgörelse om flyktingpolitiken och angränsande områden som ingicks mellan regeringen och allianspartierna i går.

Den var självfallet en kompromiss, och ingen har heller hävdat att den i allt löser alla problem, men den rör i alla fall den samlade politiken i rätt riktning, och den gör det dessutom i brett samförstånd.

I bägge avseendena finns det anledning att välkomna den.

Migrationsverkets rätt dramatiska prognos bidrog säkert till att göra överenskommelsen möjlig.

Exakt hur saker och ting kommer att utvecklas vet vi inte, men det är ju långt ifrån osannolikt att vi får en situation där mottagningskostnaderna kommer att vara ca 50% högre än försvarsanslaget och att ca 60% av biståndsanslaget kommer att användas för att täcka dem – och där den största enskilda mottagaren av bistånd är inte längre är Afghanistan utan i stället Malmö.

En sådan situation är självfallet inte hållbar. Den insikten verkar nu finnas.

Och viktigt i uppgörelsen var att man började att ta steg också när det gäller att underlätta den avgörande integrationen. Det är hur vi lyckas eller misslyckas med den som på sikt är avgörande för oss.

Mer kortsiktiga avgörande är självfallet hur det samlade Europa klarar den akuta hanteringen, i viktiga avseenden återstår det att se.

I dag är det åter krismöte med och om utvecklingen på Balkan i dessa avseenden. 

Situationen där är ju långt ifrån tillfredsställande, strömmen av flyktingar från Turkiet och Grekland fortsätter att vara stark och ibland verkar det som om olika länder arbetar mer mot än med varandra.

Under den gågna veckan har närmare 50.000 personer kommit från Turkiet över till de grekiska öarna. Och därifrån tar de sig vidare upp genom Balkan.

Att sedan det nära förestående valet i Kroatien sannolikt komplicerat hanteringen tillhör också bilden.

Också detta kommer med den allra största säkerhet att tillhöra det som diskuteras under mina dygn här i Abu Dhabi.


Och nu i New York.

23 oktober 2015

NEW YORK: Den långa flygningen från Seoul tog mig över Japan, längs ryska Kamtjacka-halvön, upp till Alaska och sedan ner över Canada för landning på Kennedy-flygplatsen här. 

Jag lyfte från Seoul på torsdagskvällen långt innan den dagen ens hade börjat i New York, men när jag mitt i den korta natten passerade den internationella datumlinjen var jag tillbaka i den begynnande torsdagen och landade sedan på dess kväll här.

Så kan det bli på vår runda jord. 

Och här inleds i morgon styrelsesammanträdet med International Crisis Group. Egentligen sträcker sig dess olika aktiviteter till måndag, men för min del bär det vidare redan lördag eftermiddag. 

Men intill dess hoppas jag att vi hunnit med en del av det viktigaste.

I morgon kväll har mottagning med också FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon för att höra också hans syn på olika utmaningar från FN:s perspektiv just nu.

Generalförsamlingen antog ju nyligen de mångordiga s k utvecklingsmålen, och alla har gratulerat varandra till det, men i avgörande poltiska frågor som t ex konflikten i Syrien förefaller läget i FN minst lika låst som tidigare. 

Och nu misstänker jag att många diskreta samtal kring FN här handlar om vem som kommer att efterträda Ban Ki-moon som generalsekreterare.

Skall man följa den informella rotation som ofta gällt borde det bli någon från Europas mer östliga delar. 

Det saknas inte dugliga kandidater.

Sedan blir det middagar i olika hem runt om i New York. 

För min del blir det en middag med bl a amerikanska f d finansministern Larry Summers för att diskutera läget i den globala ekonomin just nu.

Jag misstänker att vi kommer att prata åtskilligt om Kina på den.

På lördagen hinner jag dessvärre mest vara med om diskussionen om olika utmaningar för Europa och ICG:s olika aktiviteter i det sammanhanget, men det har ju alldeles självklart sin betydelse.

En grupp ur styrelsen har alldeles nyligen varit i Kiev och Moskva, och det skall bli intressant att höra deras reflektioner.

Men mötet här ger ju också rika möjligheter till informella samtal med styrelsemedlemmar från världens alla hörn. 

Här utvecklas ju också det drama som är den amerikanska inrikespolitiken inför presidentvalet nästa år.

I dag har Hillary Clinton suttit i ett kongressförhör i inte mindre än elva timmar om attacken på den amerikanska ambassaden i Benghazi. Det var en hög grad politiskt affär, som i detta avseende gick en bra bit längre än vad t o m vad våra KU-förhör stundtals gör, men som hon att döma av vad jag ser på TV här i kväll klarade väl.

Att hon blir det demokratiska partiets presidentkandidat kan det i dag inte råda någon tvekan om. 

På den republikanska sidan sedan det fortfarande tämligen så kaotiskt ut.

På lördag eftermiddag sätter jag mig så åter på ett flygplan för att ta mig till Abu Dhabi och mötet där med World Economic Forum:s s k Global Action Councils.

Där leder jag arbetet i den GAC som ägnar sig åt just Europa. 

Vi skall ha en prognos om de kommande två årens sannolika utveckling klar till mötet i Davos i slutet av januari nästa år.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 675 andra följare