Syrien och cyber

21 september 2015

TABIANO CASTELLO: Mitt i allt blev det en förlängd helg här nere i norra Italien i samband med en familjehögtid. Men nu bär det alldeles strax tillbaka till Stockholm igen. 

Under de kommande dagarna samlas olika världsledare till den sedvanliga allmänna debatten i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling i New York.

I mer formell bemärkelse kommer man att fatta beslut om de nya utvecklingsmålen för åren fram till 2030. 

Oväsentlig är det förvisso inte, men målen har blivit tämligen så omfattande och komplicerade, och dessutom lite för konventionella i en tid av mycket snabb vetenskaplig och teknologisk utveckling. 

Men så blir det dessvärre ofta med processer inom FN-systemet. 

Sannolikt blir det i stället vad lika ledare säger i generalförsamlingen som kommer att uppmärksammas.

Och jag skulle tro att mycket av uppmärksamhet kommer att ägnas åt Påven och åt Putin. I bägge fallen handlar det om tämligen sällsynta gäster i detta sammanhang. 

Den första lägger jag åt sidan, men vad den andra kommer att göra och säga har ju ett mer omedelbart intresse. Han kommer dessutom att sitta ordförande för ett möte i säkerhetsrådet – det råkar vara Rysslands tur denna månad.

Konflikten i Ukraina har, som jag tidigare noterat, tonats ned för att inte störa just nu, och i stället är det Syrien och Daesh som med största sannolikhet kommer att stå i fokus.

Och den europeiska flyktingkrisen har ju också bidragit till detta. En lösning på kriget i Syrirn framstår som utomordentligt angelägen.

Ryssland har nu baserar ett antal stridsflygplan på den bas vid Latakia i Syrien som man under den senaste tiden förstärkt och byggt ut också försvaret av. 

Vad som är det mer militära syftet med detta är inte alldeles klart, men politiskt handlar det om att Kreml sänder signalen att ingenting kan göras i denna konflikt utan att Ryssland på ett eller annat sätt är med.

Vad sedan Ryssland kan göra politiskt kan man diskutera. 

De disponerar över en vetorätt i FN:s säkerhetsråd, men hur stort mer politiskt inflytande man har i avgörande frågor i Damaskus är inte alldeles klart. 

Möjligen syftar de militära förstärkningarna just nu till att stärka detta.

Mer omedelbart är det värt att notera att man nu grupperar luftvärnsrobotar kring basen, och att de flygplan som nu konstaterats där är främst inriktade på luftstrid.

Försvar och strid mot vem, undrar man självfallet. Om det är Daesh som skall bekämpas är det ju inte system som dessa som är påtagligt relevanta. 

Däremot kompliceras ju påtagligt möjliga västliga försök att etablera luftkontrollzoner eller annat över Syrien. Och västliga möjliga luftoperationer mot mål i Syrien vill ju knappast hamna i luftstrid med de ryska flygplanen.

Att det nu etablerats också militära samtal mellan USA och Ryssland om Syrien skall ju ses också i detta perspektiv.

Självfallet kommer det att talas mycket om Daesh och Syrien, men själv har jag svårt att se några tecken på att en lösning skulle vara förestående. 

Inte utan också viss självkritik vill jag bara konstatera att så gott som alla antaganden vi gjort om utvecklingen i denna region under de senaste åren visar sig vara felaktiga. 

Om det finns någon nyckel till situationen tror jag nog snarare att den ligger i Teheran än i Moskva, och en intensifierar diplomati i denna fråga med denna adress tror jag är alldeles nödvändig. 

Men här finns mycket is som måste brytas, och något snart genombrott ter sig knappast möjligt.

Även om det – och på goda grunder – talas mycket om Daesh skall vi inte bortse från att det är från Assad och det våld hans regim står för som människor i Syrien i första hand flyr. 

Att bekämpa Daesh är viktigt, men att få till stånd en förändring i Damaskus är alldeles avgörande. Och på den punkten har jag just nu svårt att vara optimistisk. 

Jag tror dessvärre att vi måste räkna med att konflikten kommer att fortsätta in på sitt femte år.

Men alldeles självklart kommer det att finnas anledning att noga följa hur orden läggs i debatten i New York under veckan.

I morgon landar dessutom Kinas ledare Xi Jiping i Washington för ett besök som kommer att bli av stor betydelse. 

Spänningarna mellan de bägge länderna har ökat inte minst i olika cyberfrågor, och kanske blir detta det första toppmöte mellan stormakter i världen där diskussionerna kommer att domineras av denna typ av frågor.

Kinas olika cyberoperationer möter tydligt amerikanskt motstånd, men dessutom pågår nu försök att komma fram till gemensamma principer för umgänget i cyberrymden.

Både symboliskt och i sak är detta utomordentligt viktigt.

Symboliskt kan man notera att det var förhandlingar om kärnvapen som stod i centrum när USA och Sovjet i en tidigare värld satte sig ner, medan det i den nya världen är cyberfrågorna som intar motsvarande plats.

Och i sak är det självfallet minst lika viktigt.

Själv är jag nu på väg till Stockholm, men kommer att vara i Norge i olika samanhang under några dagar i veckan innan jag efter ytterligare en dag i Stockholm sätter mig på ett flygplan till lite mer avlägsna New Delhi.


Samma samtal i Wien.

18 september 2015

WIEN: Det har varit en vecka av hoppande fram och tillbaka främst här i de mer central belägna delarna av vårt Europa.

Denna dag började i Bryssel.

Där var det i går en dag av samtal som kom att handla till stor del om flyktingkrisen och dess olika orsaker.

Och det vore fel att påstå att det inte varit det dominerande ämnet under eftermiddagen och kvällen här i sommarvarma Wien.

Här ligger det pågående dramat längs de kroatiska, slovenska och ungerska gränserna nära.

Och den österrikiska regeringen har efter en kort period av moraliskt mod snabbt fallit tillbaka i stängda gränser och kritik av grannar som inte förhindrar flyktingar att komma just hit.

Mellan skål och vägg finns det inte så få som gärna skyller Berlin för allt ihop.

Mönstret är dessvärre alldeles för bekant.

Kortsiktigt finns det ett betydande pris i det som nu sker. Jag hör berättelser om timslånga köer vid de olika gränserna.

Och med produktionskedjor t ex i bilindustrin tämligen integrerade i denna region – en del i Györ i Ungern, en i Bratislava i Slovakien, en i Nürnberg i Tyskland – blir det mycket snabbt mycket besvärligt.

Vi måste tämligen snabbt komma tillbaka till att öppna gränserna igen. Det är ju så vårt Europa skall vara.

Nu blir det extra EU-toppmöte onsdag kväll och innan dess möte med inrikesministrarna.

Kommer detta att lösa allt? 

Osannolikt. Så brukar det inte vara. 

Men om det tar frågan en liten bit framåt är det bra. Onsdagens möte kommer förvisso inte att vara det sista där denna fråga står i fokus.

Än så länge är det bara obetydliga rännilar av de syriska tragedin som har berört Europa och EU.

I bara Istanbul finns det i dag fler flyktingar från Syrien än i hela EU tillsammans.

Men nu blir det för min del en lite mer avspänd helg i norra Italien.

Förmodligen talar man om samma saker där.

Jag återkommer. 


Framtidsdiskussioner i Zürich.

16 september 2015

ZÜRICH: I går var det riksdagsöppnandet i Stockholm, men i dag är det politiska och ekonomiska diskussioner i den schweiziska finansmetropolen hör vid Limnat-floden.

Hit brukar jag komma någon eller några gånger varje år för försök till globala utblickar i lite olika kretsar. 

Inte minst den globalt orienterade återförsäkringsindustrin med dess bas här ger intressanta perspektiv på framtiden. 

De har all anledning att fundera på vad den kan komma att innebära.

Gårdagens regeringsförklaring i Stockholm var notabelt för den formliga lavinen av ökade bidrag och ökade utgifter på olika områden. 

Efter ett tag slutade man som åhörare att hålla räkningen.

I den sades dock ingenting alls om hur allt detta skulle finansieras, men det kommer då i förslaget till budget om några dagar. 

Om det då blir skattehöjningar på 30 eller på 40 miljarder kr återstår att se – att det blir betydande skattehöjningar är alldeles ofrånkomligt med denna starka ökning av bidrag och utgifter.

Och att detta på sikt har en negativ inverkan på tillväxt och sysselsättning torde dessvärre också stå klart.

När Kjell-Olof Feldt tog initiativ till den stora skattereformen var en viktig del att en inkomstökning inte skulle drabbas av mer än högst 50% i skatt.

Hälften kvar, hette det då.

Sedan kom regeringen Persson med den – som det sades – tillfälliga s k värnskatt som bröt detta löfte och förde satsen upp till 55%.

Och nu kommer med all sannolikhet skatten att höjas ytterligare så att för många 60% av en inkomstökning försvinner i skatt. 

Vi har kommit en bra bit från en skattereform 1990 som den tidens socialdemokrati faktiskt stod för och såg som viktig för landets ekonomiska framtid.

Det har varit en intressant eftermiddag och kväll här i Zürich, och tidigt i morgon bitti bär det vidare till Bryssel för olika möten där.

Det var visserligen i måndags jag var där senast, men nu är det nya frågor som står på min dagordning där.


Fram och tillbaka till Bryssel.

14 september 2015

BRYSSEL: Trafikköer och regn lite då och då känns bekant – detta är Bryssel, och det i synnerhet en dag med ministermöten på rad.

Hur det gått eller går med dessa vet jag för ögonblicket inte alls. 

Mitt huvudsakliga bekymmer har varit att hinna med planet hem till Stockholm.

Och det ser faktiskt ut att lyckas. Självklart i all röran var det inte.

Det har varit den transatlantiska digitala agendan som dominerat min egen agenda här i dag.

På sina håll här är de merkantilistiska instinkterna starka också när det gäller de digitala framtidsfrågorna. 

Det talas ibland om ”digital suveränitet” på ett sätt som antyder att man inte riktigt förstår den globala utvecklingen och dess också möjligheter för Europa. 

Dataflödena över Atlanten är markant större än några andra dataflöden i den globala ekonomin. 

Det handlar inte bara om digitala tjänster av olika slag, utan om att de globala värdekedjorna numera är en funktion av både fysiska varor och digitala informationer och tjänster.

Vi vill alldeles självklart att våra företag skall vara globalt framgångsrika – det är basen för vårt välstånd – och det förutsätter att de kan arbeta på en öppen global spelplan.

Där kan samarbete mellan USA och EU bli mycket betydelsefullt. 

Den transatlantiska ekonomin är inte hela den globala ekonomin, men är dess starkaste, mest integrerade och i dessa avseende mest dynamiska del.

Och därför betyder det mycket i också det vidare globala perspektivet vad som kan göras här.

Förvisso finns andra aktörer. 

Vi skall inte göra oss några illusioner om att Kina inte avser att forma och driva sin egen agenda också i frågor som dessa. Och dess satsningen på den digitala ekonomin är imponerande.

Kring dessa diskuterar vi fram och tillbaka under huvuddelen av denna dag, och andra fortsätter såväl i morgon i Bryssel som på onsdag i Berlin.

Men själv tar jag mig hem också för riksdagsöppnandet i morgon, men också för en del annat på hemmaplan unde dagen.


Dramatik inför möte i Bryssel.

13 september 2015

STOCKHOLM: Så är jag hemma i Stockholm igen efter fyra mycket givande dagar i Kiev.

Men redan tidigt i morgon bitti bär det av till Bryssel, om än bara över dagen.

Tillsammans med USA:s f d ambassadör till EU William Kennard leder jag en informell diskussionsgrupp under Atlantic Council om den transatlantiska digitala agendan, och det blir en halvdag med de frågorna i Bryssel i morgon.

Och jag passar på att ha en del andra möten där också.

Morgondagens drama i Bryssel blir dock med all säkerhet mötet med EU:s inrikes- och migrationsministrar för att ta ställning till kommisionens förslag om att fördela 160.000 flyktingar som anlänt till Italien, Grekland och Ungern.

Ett möte i Prag i går lyckades inte övertyga några av de centraleuropeiska staterna om visheten i detta förslag. 

Men trycket, inte minst från ett Tyskland som annars säkert fruktar att de flesta av dessa flyktingar kommer att söka sig dit, är betydande.

Eftermiddagens besked om gränskontroller mellan Tyskland och Österrike är dramatiskt. 

Uppenbart är att den manifesterade tyska öppenheten lett till en större inströmning än vad man åtminstone så omedelbart anser att man klarar av.

Det skulle inte förvåna mig om lösning av den omedelbara frågan kommer att kräva ett rätt snabbt EU-toppmöte.

På tisdag är jag i alla fall tillbaks här i Stockholm för att vara med när riksdagen öppnar. 

Det är ju ett bra tag sedan jag lämnade denna, men f d statsministrar och partiledare tillhör dem som inbjuds, och det har alltid sitt värde att känna av den politiska temperaturen.

Men resten av veckan blir sedan på resand fot.

På onsdag är jag i Zürich för att på torsdag vara tillbaka i Bryssel och sedan tillbringa fredagen i Wien. 

Och kommande helg blir mer privat nere i norra Italien.

På söndag går så Grekland till valurnorna igen.

Just nu pekat undersökningarna på ett mycket jämnt läge mellan vänsterpopulistiska Syriza och liberalkonservativa Nea Denokrati. En TV-debatt i morgon kväll kommer säkert att bli viktig.

Men just nu finns knappast Grekland på den europeiska agendan. Flyktingkrisen dominerar över allt annat.


Försiktig optimism i Kiev.

13 september 2015

KIEV: Det har varit ytterligt intensiva dagar här i den ukrainska huvudstaden, men en utmärkt möjlighet att följa upp en utveckling som ju är av tämligen så avgörande betydande för den europeiska utvecklingen.

När vi träffade president Pero Poroshenko i förgår var han försiktigt optimistisk angående den vapenvila i östligaste Ukraina som sedan några dygn faktiskt verkar fungera.

Och det säger sig självt att vi diskuterade vilka faktorer som lett till denna situation, och hur den kan fortsätta att förbättras.

Viktigt är att hålla pressen uppe i de mer politiska sandöken. Och vi diskuterade också inför det möte i Berlin i går som uppenbarligen fört en del av essa frågor framåt.

Men i allt väsentligt har det varit den politiska och ekonomiska situationen i det övriga Ukraina som varit i fokus för våra diskussioner här.

Ekonomin minskar i år med kanske kring 9% enligt de bedömningar som görs av IMF, även om de nu säger att de reformer som genomförts i kombination med framgång med skuldavskrivning kommer att leda till at nedgången bryts mot slutet av året och sedan förbyts i en uppgång.

En av flera faktor bakom detta är att exporten till Ryssland minskat med ca 60%. Den tidigare viktiga exporten av jordbruksprodukter är nu t ex ner på kring 2% av vad den var tidigare.

Och detta beror självfallet på de olika restriktioner Ryssland infört i syfte att försöka försvåra för Ukraina. 

Vid årsskiftet kommer frihandelsavtalet med EU att också formellt träda i kraft, och Ryssland hotar då med ytterligare ekonomiska sanktioner mot Ukraina. 

Jag skulle dock tro att dessa kommer att ha relativt begränsad effekt eftersom det inte finns så mycket kvar att sätta stopp för. Man är på väg mot samma situation som med Georgien för ett antal åt sedan i dessa avseenden.

Det hindrar dock inte att det vore rimligt och rätt av EU att överväga vad man kan göra för att ytterligare hjälpa och stödja Ukraina i en situation där Rysslans försöka straffa landet för dess fullt normala relationer med EU.

På sikt är det ingen tvekan om att de grundläggande förutsättningarna för landets ekomiska utveckling är goda.

En tredjedel av den mycket bördiga s k svarta jorden i världen finns i Ukraina, och landet borde ha en betydande framtid som livsmedelsproducenter. Man har också en bra grundläggande utbildningsnivå, vilket nu leder till att olika IT- och mjukvaruföretag växer och etablerar sig. Och traditionen är stark också inom tillverkningsindustri.

Frågan om korruption står mycket central i den offentliga debatten här, och så har det alldeles självklart varit också i de samtal och diskussioner vi haft.

Huvudorsaken till den stora korruptionen har alltid varit de närmast sinnessjukt stora subventioner på energisidan – totalt ca 7% av BNP – som landet haft men som nu skärs ner och successivt tas bort.

Och därmed försvinner basen för den massiva korruption som ju funnits i landet under lång tid.

Men därtill kommer självfallet en gammal semisovjetisk härva av andra subventioner, monopol, halvmonopol, regleringar och statsägda företag som alla ger en god grogrund gör en korrupt ekonomi.

Och att över en natt avskaffa allt detta går dessvärre inte, men regeringen under Arseni Yatsenjuk för dock mycket tydligt landet i rätt riktning också i detta avgörande avseende.

Regeringens popularitet just nu är inte överväldigande, och det finns en viss nervositet med anledning av detta. Spekulationer om dess framtid är populära för dagen.

Populism breder ut sig i delar av debatten när olika oppositionsföretädare lovar att guld och gröna skogar kan levereras utan uppoffringar och svåra beslut.

Men att stödet för en regering sviktar under det skede när de svåra besluten – som tveklöst innebär uppoffringar – fattas är ett tämligen bekant mönster, och rimligen ligger nästa parlamentsval ett bra tag fram i tiden. 

Och förhoppningsvis ser den ekonomiska utvecklingen då bättre ut än vad den omedelbart gör just nu.

Det avgörande är att landet håller reformkursen, och att man förhindrar onödig politisk splittring. 

Och det är också ett mycket tydligt budskap som ges från de olika internationella företrädare som finns på plats här i Kiev dessa dagar – EU-kommissionären Johannes Hahn och USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland i främsta raden.

Konferensen avslutades i går kväll i förhållandevis optimistisk anda.

Ja, svårigheterna är betydande, men kursen är förhållandevis klar, och det internationella stödet är tydligt.

Och den ryska politiken fungerar alldeles uppenbart inte riktigt som de hade tänkt. 

Ukraina har stärkts, Ryssland har försvagats och det finns i alla fall tecken på att vi är på väg in i lite annorlunda fas i konflikten.

Men det är nog bäst att ta det säkra för det osäkra. Det har vi lärt oss av de senaste årens utveckling.


Lite lugnare i östra Ukraina.

10 september 2015

KIEV: Angenämt sensommarväder också här i den ukrainska huvudstaden, och här kommer jag nu att vara fram till och med söndag.

Främst är det för den årliga s k YES-konferensen, och det ger ju också möjlighet till samtal inte bara med olika ukrainska företrädare utan också olika internationella representanter som kommer hit.

Just nu förefaller det som om det nya försöket till vapenvila i östligaste Ukraina fungerar någorlunda. Enstaka mindre anfall sker från den ryska sidan, men för ögonblicket har de omfattande attilleriattacker och annat som ju dominerade augusti upphört.

Då var min spekulation att man på rysk sida genom destabilisering ville tvinga fram ett ”Minsk3-avtal” för att den vägen ytterligare flytta fram sina politiska positioner.

Men därav blev, åtminstone för ögonblicket, intet. 

Och president Poroshenkos besök i Berlin och Bryssel var nog viktiga för att där ge den rätta bilden och säkra det nödvändiga stödet.

I stället ledde samtalen i Minsk till att man förnyade vapenvilan, och för dagen värnar ju detta fungera någorlunda.

Till den politiska bilden här hör ju också att Ukraina lyckades att omstrukturera den privata av sin utlandsskuld, och det i förening med de reformer man vidtagit ledde ju till varma ord när IMF-chefen Christine Lagarde besökte Kiev förra veckan.

Och dessutom har president Poroshenko nu fått de olika författningsändringar som möjliggör också en viss decentralisering godkända av parlamentet i en första läsning. 

Kontroversen kring dem har dock något försvagar basen för den nuvarande reformregeringen, vilket är beklagligt. Och för den andra läsningen senare i krävs två tredjedels majoritet.

I separatistiska Donetsk har det samtidigt varit tumult och politiska förändringar. Den ditintills ledande personen anklagades för att ha försökt göra en kupp och avpolletterades snabbt för att ersättas av en person med något mindre militant rykte.

Och det säger sig självt att detta inte sker utan att Moskva har sagt att det skall vara så.

Det är möjligt att Kreml vill ha visst lugn i denna konflikt i samband med att president Putin nu skall besöka New York, tala i FN:s generalförsamling och leda ett möte i FN:s säkerhetsråd där Ryssland har ordförandeskapet under denna månad.

Och Ukraina kommer att vara högt upp på den diplomatiska agendan under de kommande veckorna. 

På lördag blir det utrikesministermöte i den s k Normandie-gruppen, och möjligen blir det också toppmöte i samma konstellation därefter. Paris verkar angeläget.

Mycket på de mötena kommer att handla om de s k lokalval som utlysts i de separatistiska områdena i klar strid med kraven i Minsk-avtalet. Med fria och rättvisa val kommer de inte att ha mycket att göra.

I kväll börjar så YES-konferensen och det kommer att bli rikliga möjligheter att diskutera alla dessa frågor ytterligare.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 658 andra följare