I Vilnius – och snart är det 16 februari.

VILNIUS: Det har nästan blivit lite av en tradition att börja det nya årets olika aktiviteter med en resa till Vilnius för att delta i det s k Snow Meeting som Litauens utrikesminister brukar dra samman i skogarna här utanför.

Förra året missade jag – men i år är jag tillbaka.

Och det är ett viktigt år för såväl Litauen som för Estland och Lettland.

I december förra året firade vi att det var 100 år sedan Finland erövrade sin självständighet i de tumultartade skeendena i slutskedet av första världskriget och den ryska revolutionen.

Och i år är det dags för Litauen att den 16 februari, Estland den 28 februari och Lettland den 18 november fira i grunden samma sak.

Det var alla en del av samma stora historiska skeende på andra sidan Östersjön från vårt – men det var i sina detaljer också olika.

Litauen är annorlunda i många avseenden.

Att komma till Vilnius är inte att komma till en baltisk huvudstad på samma sätt som Riga och Tallinn – det är snarare att komma till en centraleuropeisk stad.

För några år sedan firade Litauen 1000 år sedan man steg fram i historien. Tillsammans med Kungen var också jag här och firade.

Det var en lång och fascinerande historia för det litauiska riket först under den tidiga medeltidens alla strider och sedan och inte minst i den stora unionen med Polen från 1569 fram till dess tredje delning 1795 och områdets inkorporering i det stora ryska väldet.

Historien om hur det stora område från Östersjön ner till Svarta Havet som styrdes av den polsk-litauiska unionen under ett antal sekler utvecklades till dagens självständiga Ukraina, Polen, Litauen och Belarus är en fascinerade berättelse om kulturella styrkor, nationella identiteter, statsformande och stormaktsrivalitet.

Men också om tragiskt motsättningar, fördrivningar och folkmord.

Staden Vilnius historia är ett mycket tydligt exempel på det.

Det som i dag är landets presidentpalats var tidigare den ryske generalguvernörens residens. Och här huserade Napoleon när han 1812 var på väg att försöka besegra Ryssland, och Alexander II när han något senare förde de ryska arméerna ända till Paris.

Under första världskrigets olika faser växlade kontrollen över Vilnius händer inte mindre än tolv gånger.

Kejserliga tyska, tsaristiska ryska, bolsjevikiska, polska reguljära, polska irreguljära, vitryska kontrarevolutionära, tyska irreguljära och litauiska styrkor kämpade i olika skeden över kontroll över staden och området.

Och staden var vad gäller sina innevånare föga litauisk. Det var judar och polacker som dominerade staden. För de förra var staden ett nordligt Jerusalem där man kunde födas, levas och dö utan att egentligen behöva lära sig något annat språk än jiddisch.

I samma skola här i Vilnius gick före världskriget såväl den Djerzinski som skulle sätta upp den fruktade föregångaren till Sovjetunionens hemliga polis KGB och den Pilsudski som skulle bli Polens store statsman under mellankrigstiden.

När Litauen förklarade sin självständighet i februari 1918 var det Vilnius som man ville ha som som huvudstad. Här hade en gång det medeltida Litauen haft sitt centrum.

Men så blev det inte. I slutskedet blev det polska styrkor som ryckte in och tog kontrollen.

Nyuppsatta Nationernas Förbund fick en av sina första stora utmaningar i konflikten om Vilnius. En folkomröstning för att låta staden och områdets invånare avgöra sågs som en lösning, och en internationell styrka skulle sändas hit för att se till att allt gick rätt till.

Och i denna styrka skulle också Sverige ingå. Det var den första internationella fredsmission som vårt land sade ja till att medverka i. En styrka sattes upp, förbereddes och övades.

Men av detta blev intet. Motsättningarna om villkoren för folkomröstningen gjorde att det hela havererade. Polen behöll kontrollen över staden och området, och Kaunas blev Litauens huvudstad under mellankrigstiden.

I samband med andra världskriget kunde Litauen få kontrollen över sin huvudstad. Då hade huvuddelen av polackerna flytt, och med mycket få undantag alla av stadens judiska invånare skjutits i skogarna utanför Vilnius eller transporterats iväg till Hitlers gaskammare.

Men Vilnius-frågan skulle återkomma.

I samband med att litauerna med kraft krävde självständighet när Sovjetunionen höll på att upplösas ingick hot om att beröva landet dess huvudstad i Gorbatjovs arsenal för att tvinga dem till lydnad.

Och till det kom ju också militära insatser. I morgon kväll kommer man här med fackeltåg att minnas hur man försvarade sitt parlament mot sovjetiska trupper 1991.

Men det ju en annan historia.

För hundra år sedan var frågan om Litauens framtid knappast någonting som gavs någon större uppmärksamhet i Stockholm. Finland var mitt uppe i sitt inbördeskrig, Tyskland var i tumult och hur det ryska inbördeskriget skulle sluta visste ingen.

Den stora fredskonferensen i Paris skulle skapa en ny fred i Europa grundad på den amerikanske presidentens Wilsons visionära fjorton punkter. Nya stater skulle stampas ur marken baserade på nationellt självbestämmande, och Nationernas Förbind skulle se till att freden blev evig.

Hur det gick med den saken vet vi.

De olika makterna var alls inte eniga om vilken ordning de ville se i dessa delar av Östersjö-området.

Och Sverige vacklade. Ett självständigt Estland och Lettland var en möjlighet – Litauen sågs nog snarare som en del av en annan konstellation. Dessa områden autonoma inom ramen för en nya och lösare rysk statsbildning var ett annat alternativ. Och Stockholm valde att ligga lågt när de stora stred om utgången.

Steg för steg stabiliserades situationen. De ryska bolsjevikernas försök att med vapen föra sin revolution vidare till det övriga Europa krossades när de besegrades utanför Warsawa i augusti 1920.

Och successivt kunde inhemska styrkor, ibland med viss utländsk hjälp, etablera faktisk kontroll i såväl Litauen som i Estland och Lettland.

Det skulle dock dröja till i september 1921 innan Sverige tog steget att formellt erkänna också det självständiga Litauen. Estland och Lettland hade erkänts i februari samma år.

Alla tre länderna hade då redan slutit fredsavtal med Moskva, men för Litauen förblev relationen med Polen ett öppet sår under hela mellankrigstiden. Och spår finns dessvärre fortfarande i dag.

Och det var inte Litauens enda problem. Det s k Lill-Litauen omfattade tyskdominerade områden vid Östersjö-kusten. Staden Memel – dagens Klaipeda – var i grunden tysk och gavs betydande autonomi i Litauen under franskt NF-beskydd.

Men efter bara några år havererade detta när Litauen med milt våld tog över, men även detta misslyckades, och Hitler hade inga större svårigheter att med milt hot föra Memel in i det Stortyska Riket i början av det ödesdigra året 1939.

Hur Sveriges relationer till dessa nya stater skulle utformas var mycket oklart under de dramatiska skeendena för ett sekel sedan.

Det fanns en betydande skepsis mot deras möjligheter att faktiskt överleva. Inledningsvis hölls en betydande distans.

Men successivt klarnade bilden.

Nytillträdde statsministern Hjalmar Branting formulerade 1922 den politik som växt fram i en redogörelse för utrikesnämnden:

Så långt kan ske utan övertagande av direkt politiskt och militärt ansvar för sagda stater bör Sverige, där så kan ske i förening med de båda andra nordiska länderna, stödja och främja allt, som kan leda till randstaternas styrka och förkovran.”

Om vi under decennierna sedan dess fullt ut levt upp till detta kan diskuteras, men det var utan tvekan klokt formulerad politik då, och är i sina grunddrag klok politik också i den situation vi har snart hundra år senare.

3 Responses to I Vilnius – och snart är det 16 februari.

  1. Vilja två ”andra nordiska länder ” syftade Branting på?

  2. carlbildt skriver:

    Syftade på Danmark och Norge.

  3. Erling Johansson skriver:

    Estlands nationaldag är den 24 februari, inte den 28 februari.

%d bloggare gillar detta: