Stapplande relationer till omvärlden.

27 mars 2017

KASTRUP: På hemväg från Washington är det ofrånkomligt med några reflektioner om hur den amerikanska maktens relationer med världen i övrigt utvecklats under detta stapplande inledande skede av den nya administrationen.

Först bör dock noteras självklarheten om inrikespolitikens dominans i den amerikanska debatten.

Donald Trump är dessutom långt mycket mer en inrikes- än en utrikespolitiker.

Fortfarande är mönstret – jag tror jag noterat detta tidigare – att åtskilliga amerikanska företrädare försöker säga att detta inte behöver bli fullt så illa som det ser ut, medan företrädare för andra länder torrt noterar att hitintills ser det inte alltför uppmuntrande ut.

Vad gäller relationerna med Europa har farhågorna vad gäller ett möjligt brott med Nato stillats – alla amerikanska utlovade förstärkningar fortsätter som planerat – samtidigt som kontroversen om försvarsanslag riskerar att bli besvärlig.

Hur detta i detalj kommer att hanteras vid Nato:s toppmöte i maj återstår att utreda.

Att de tre baltiska ländernas utrikesministrar i morgon har gemensamt möte med utrikesminister Tillerson får tveklöst föras till listan över positiva tecken.

Handelsrelationerna med Europa är ett separat kapitel.

Förhandlingarna om ett möjligt TTIP-avtal har ju lagts långt ner i frysboxen, och jag noterade i en diskussion härom dagen att vi kan vara lyckliga att vi inte har något handelsavtal mellan USA och EU som Vita Huset kunde hota att riva upp eller röra till.

EU och dess gemensamma handelspolitik är nu vårt gemensamma försvar – annars hade risken för att vi skulle utsättas för bilateral utpressning varit överhängande.

I den lyckliga situationen är dock inte de närmaste grannarna Canada och Mexico.

NAFTA-avtalet har för dem bägge inneburit modernisering och ekonomisk integration, men detta hotas nu på ett sätt som leder till betydande farhågor.

Inte minst gäller detta Mexico.

Här har Trumps attityd gett näring till anti-amerikanska reaktioner som nästa år mycket väl kan föra en vänsterpopulist med högst tveksamt politiskt program till makten.

Och detta kommer då ovanpå de rent ekonomiska effekterna av handelshoten från Washington. Utsikterna är inte goda.

På andra sidan Stilla Havet är det alldeles tydligt att man känner sig övergivna och misshandlade av det sätt på vilket TPP-avtalet övergivits.

Inte minst gäller detta Japan, men jag hade förstått att känslorna i Australien är desamma. Och i Singapore.

Och Kina-politiken utvecklas steg för steg.

Hur Vita Huset kommer att hantera handelsfrågorna återstår att se – det är ju här de verkligt stora underskotten, och de starka känslorna, finns – men i övrigt verkar det nog som Peking tycker att man efter inledande tumult lyckats sätta Trump och hans administration på plats.

Men här återstår då inte bara handelsfrågorna utan också den nordkoreanska kris som kommer att gå genom många stadier.

Den inre krisen i Sydkorea med presidentval i maj kan mycket väl leda till en president med en helt annan inriktning, men om Seoul i den rådande situationen har några reella utrikespolitiska alternativ är väl högst tveksamt.

I Moskva har inledande entusiasm över vänner i Vita Huset ersatts av känsla av att detta kan komma att bli mycket mer besvärligt än vad man hade föreställt sig.

Någon stor uppgörelse med Kreml har presidenten knappast inrikespolitiskt utrymme för just nu, och det återstår att se när ett första möte med president Putin kommer att äga rum.

Ingenting har sagts offentligt om detta ännu, men det är rimligt att föreställa sig att det finns informella samtal om ett datum.

Situationen i Syrien är i fokus också vad gäller relationen till Moskva, och här kommer utrikesminister Tillerson strax att dessutom bege sig till Ankara för samtal som lovar att bli tämligen så besvärliga.

Den planerade offensiven mot Raqqa skjuts framåt på grund av den politiska osäkerheten, men framåt sommaren kommer värmen att försvåra högst avsevärt.

Inställningen till multilaterala organisationer är än så länge påtagligt negativ, med tal om att skära ner bidrag till FN-systemet med 50% eller mer, men med betydande osäkerhet om hur detta egentligen skall gå till.

Och detta är ju en del av nedskärningar av egna biståndsinsatser, och dessa kommer självfallet att påverka den amerikanska politikens möjligheter i olika regioner.

Samtidigt fortsätter utnämningspolitiken att halta sig fram. En biträdande utrikesminister utan nämnvärd diplomatisk eller utrikespolitisk erfarenhet förefaller nu vara på gång.

Man träffar åtskilliga också djupt republikanska vänner som mitt i försäkringarna om att det inte behöver bli så illa diskret skakar på huvudet.

Men diskret pågår något av ett politiskt inbördeskrig om politikens inriktning.

Ett ideologiskt centra i Vita Huset i dragkamp med mer pragmatiska instinkter i de tyngre delarna av administrationen. Och en president som har mycket starka åsikter i ett begränsat antal frågor men som nog i övrigt ser sig själv som en ”dealmaker”.

Men ringarna på vattnet av det spektakulära haveriet om den viktiga sjukförsäkringspolitiken kommer alldeles säkert att ha sin påverkan även här.


Från tumultens och Trumps stad.

26 mars 2017

WASHINGTON: Körsbärsträden blommar vid Tidal Basin som de brukar göra när våren kommer hit, men i övrigt verkar det mesta var upp och ned hör i staden.

Trump-administrationen har klarat av sina första 100 dagar, men trots mycket av muller och buller är det faktiskt inte så mycket som åstadkommits.

Den berömda spärren för resande från ett antal muslimska länder har för andra gången kört fast i olika domstolar, försvunnit från rubrikerna i konkurrensen med annat men återkommer väl förr eller senare i den ena eller den andra formen.

Utredningar pågår om olika anklagelser om ryska kontakter, avlyssningar och åtskilligt annat och allt tyder på att detta kommer att pågå ett bra tag i en politisk atmosfär som tenderar att bli allt mer polariserad.

Men i fredags havererade administrationens storstilade planer på att bli av med den ”Obamacare” som man byggt upp har mot under hela valrörelsen.

Att demokraterna var mot det förslag man yxat till förvånade inte, men plötsligt insåg Vita Huset att man inte heller hade alla republikaner med sig och tvingades till en djupt förödmjukande reträtt.

Hur och om man kommer att hämta sig från detta är vad det talas åtskilligt om här under dessa dagar.

Vita Huset vill gå vidare och ta itu med en stor skattereform, och att en sådan behövs råder det bred enighet om.

Men att sänka bolagsskatten från 34 till 20% ger ett betydande hål i budgeten, och måste förenas med andra åtgärder som kanske inte blir så alldeles lätta att få igenom.

Och det är i detta sammanhang man också diskuterar en ”gränsskatt” som också drivs av dem som vill ta itu med handelspolitiken i presidentens mer merkantilistiska anda.

Om det kommer att vara möjligt att konstruera och få kongressen att acceptera en sådan råder det delade meningar om, men skepsisen är betydande på bägge punkter.

Och det som inträffade i fredags visade att presidenten nog överskattat sina möjligheter att skrämma eller tvinga kongressen att dansa efter sin pipa i alla frågor.

Mitt besök här handlade i allt väsentligt om möte med Trilateral Commission, vilket gav möjlighet till åtskilliga diskussioner med också företrädare för den nya administrationen.

Oron var betydande för den nya administrationens inställning till frihandel.

Att man blockerat ett uttalande av G20-länderna som varnar för protektionism har förvisso noterats runt om i världen, och det var betydligt fler frågor kring detta än vad det var svar.

Men efter 100 dagar är det forfarande mycket som är oklart kring hur den nya administrationens politik mer i detalj kommer att utformas. Viktiga poster i administrationen står fortfarande obesatte, inte minst på utrikespolitikens område.

Nu återvänder jag strax hem, men kommer att återvända hit redan om några veckor, och då kanske dimmorna lättat ytterligare något.

Det blir några dagar hemma i Stockholm, men sedan bär det av till Malta för först kort besök på EPP-kongressen där och sedan ett annat möte som sträcker sig över den kommande helgen.


Makedonien och Storbritannien i Bryssel.

24 mars 2017

BRYSSEL: Nu lämnar jag strax denna stad för något dygn på andra sidan Atlanten.

Två ämnen har varit i mitt fokus här.

För det första den europeiska närområdespolitiken i allmänhet och situationen på Balkan i synnerhet. Och för det andra vad som händer vad gäller de kommande relationerna mellan EU och Storbritannien.

Närområdespolitiken förblir mycket viktig, om än inte utan sina utmaningar.

Ett nytt toppmöte skall äga rum med det Östliga Partnerskapet i november i år, och det är dags att börja fördjupa tankearbetet kring vad det skall innehålla.

I nästa vecka träder viseringsfriheten för georgiska medborgare i kraft, vilket visar att samarbete och integration ger resultat. Och när vi kommer fram till november hoppas jag innerligt att det skall gälla också ukrainska medborgare.

Men det är Balkan i allmänhet och Makedonien i synnerhet som just nu oroat.

Min månadskolumn för Project Syndicate, som det finns länk till på Twitter, handlade om detta, och det har varit åtskilliga samtal om vad som kan och måste göras för att situationen inte försämras.

Riskerna är dessvärre påtagliga. Än är situationen inte explosiv, men det kan inte alls uteslutas att den rör sig i den riktningen.

Men i går öppnades också det 12:e Brussels Forum med dess breda debatter med förankring på bägge sidor av Atlanten.

Min mer konkreta roll var en dialog med brittiska UKIP:s enda företrädare i parlamentet om vad som kommer att hända efter det att premiärminister May lämnar in den formella utträdesansökan i nästa vecka.

Det är slående vilken bristande realism det finns i delar av den brittiska debatten.

Han hävdade å den ena sidan att näringslivet inom EU hämmas av olika regler och byråkrati, å den andra att ingenting behöver förändras i handelsrelationen mellan EU och Storbritannien eftersom man ju har i grunden samma regler.

Men så är det ju inte.

Storbritannien kommer att backa ner till ett frihandelsavtal av liknande modell som det som Ukraina har.

För Ukrainas del innebär detta ett mycket stort framsteg med tanke på var de tidigare var, men för Storbritannien är det självfallet precis tvärt om.

Sedan är det en viktig fråga om själva skilsmässan, och inte minst dess ekonomiska delar, går att lösa ut utan allvarliga störningar, liksom hur lång tid det kommer att ta att förhandla fram den. Ha relationen.

På bägge dessa punkter visade gårdagens diskussion att realismen i den brittiska debatten lämnar åtskilligt övrigt att önska.

Förr eller senare utgår jag från att vi kommer att komma fram till ett mer stabilt Västligt Partnerskap, men det kommer att ta sin tid, och kan mycket väl komma att gå igenom några rejäla kriser.

Och vi skall inte glömma att det ankommer på politiker i Storbritannien att hantera såväl den skotska som den utländska frågan.

Jag är mycket mer oroad för en möjliga upplösning av Storbritannien än för en möjlig upplösning av EU efter det brittiska EU-beslutet.

Men tyvärr tvingas jag nu lämna Brussels Forum med dess diskussioner och samtal.

Nu bär det av till Washington för möte där med den s k Trilateral Commission.

Och en möjlighet att åter följa dramat i den amerikanska huvudstaden på lite nämnare håll.

Jag har inte varit där sedan i mitten av januari, och ett och annat har ju hänt sedan dess.


Och nu Europa i fokus.

19 mars 2017

STOCKHOLM: Om en vecka träffas de 27 EU-ländernas stats- och regeringschefer i Rom för att högtidlighålla att det är 60 år sedan det Rom-fördrag som etablerade det EEC som sedan utvecklats till dagens EU undertecknades på Capitolium-Kullen där.

Om den brittiska regeringen innan dess lämnat in den formella ansökan om att inleda förhandlingar om utträde ur EU eller ej återstår att se, men oavsett detta är mötet i Rom lite av startpunkten för diskussionen om hur det europeiska samarbetet skall utvecklas framöver.

Och det sker i en internationell miljö som ju kommit att förändras på ett mycket påtagligt sätt under de senaste åren.

I fredags var Tysklands Angela Merkel på besök hos Donald Trump i Vita Huset, och det förefaller uppenbart att det knappast var någon själarnas gemenskap som etablerades där.

Medan Angela Merkel står för europeiskt samarbete och globalt fri handel, predikar Donald Trump nynationalism och gammal merkantilism.

Och motsättningen blev tydligt på ett parallellt möte med G20-ländernas finansministrar i Baden i Tyskland, där USA blockerade formuleringar om farorna med protektionism som varit närmast standard under senare år.

Notera att de formuleringar som blockerades var sådana som uppenbarligen vare sig Peking eller Moskva haft svårigheter med – men som Vita Huset under Donald Trump vägrar att acceptera.

Kommande helg kommer jag att vara i Washington för möte med den s k Trilateral Commission där just min roll är att diskutera vad inte minst detta betyder för den s k liberala världsordningen.

Men innan dess är det Europa som kommer att dominera min vecka.

Det börjar på Europa-huset här i Stockholm där DN:s chefredaktör Peter Wolodarski och jag har en dialog om de olik utmaningar som ligger framför Europa.

Och det sänds dessutom direkt på webben för de som inte har möjlighet att vara där – arrangemanget lär vara fulltecknat sedan en tid tillbaka.

På onsdag omlokaliserar jag så till Bryssel för olika möten, samtal och arrangemang.

På kommissionen har man ett planerings- och idé-möte om hur politiken för det europeiska närområdet skall utformas bättre.

Det handlar om det Östliga Partnerskapet inför det årets toppmöte under Estlands ordförandeskap, om den allt mer bekymmersamma utvecklingen på Balkan och det handlar självklart också om relationerna med länderna längs Medelhavets södra stränder.

På torsdags inleds så årets upplaga av Brussels Forum, och här är min uppgift att diskutera såväl EU:s framtidsutmaningar efter Brexit som huruvida utvecklingen av Internet är bra eller dålig.

Och på fredag fortsätter jag så till Washington för diskussionerna där.

Rom-fördraget kom ju Sverige att stå utanför intill dess att vi 1994 anslöt oss till det europeiska fördragsverk som det då hade lett till.

I ett bredare historiskt perspektiv var det kanske inte så konstigt. Vi hade lyckats hålla oss utanför de bägge världskrigen, och tyckte att vi hade en bättre ekonomisk utveckling än “kontinentens” länder.

De visioner om enighet och fred som fanns i de krigshärjade ländernas debatter var bara fattigt företrädde här uppe i våra nordliga bygder. Vi tyckte vi hade det bra som vi hade det.

Och när de i grunden avgörande beslut som ledde fram till Rom-fördraget fattades på en utrikesministerkonferens i Messina i juni 1955 nämndes detta på nyhetsplats faktiskt inte i en enda svensk tidning.

Successivt kom ju detta att förändras.

Det blev en kalldusch när Storbritannien tvärvände och plötsligt ville vara med i EEC, men det skulle ju dröja till 1973 innan det främst franska motståndet mot detta kunde övervinnas och Storbritannien – tillsammans med Danmark och Irland – kunde komma med.

Då hade Olof Palme hunnit bli svensk statsminister, och det var tydligt att han lekte med tanken att följa Storbritannien hela vägen.

Men så blev det inte. Dåtidens tolkning av neutralitetspolitiken var den formella orsaken, men andra också inrikespolitiska realiteter gjorde tanken omöjlig. Sverige fick, trots högt ställda ambitioner, nöja sig med ett ganska enkelt frihandelsavtal.

Och med detta kunde vi leva fram tills dess att det som då hunnit bli EG gick vidare mot den betydligt ambitiösare inre marknaden, och det var den utveckling som, i förening med de stora politiska förändringarna när Sovjetunionen och dess välde bröt samman, ledde Sverige in i medlemskapet 1995.

Den som är intresserad av debatten och steget fram till inte minst socialdemokraternas hastiga omsvängning rekommenderas min gamla bok “Hallänning, svensk, europé” från 1991 som går igenom det ordentligt. Antikvariat kan vara hjälpsamma.

Men nu är vi i en ny tid och med helt nya förutsättningar, och skall försöka att finna vägar framåt för det europeiska samarbetet.

Det blir spännande debatter under den kommande veckan.


Anti-Trump och anti-Brexit i Nederländerna.

16 mars 2017

VISBY: Resultatet av valet i Nederländerna blev en ökad splittring av landets politiska scen, men alls inte någon dramatisk framgång för den högljudda populismen.

Och det är så jag tror de politiska trenderna i Europa ser ut just nu.

Fragmenteringen av de politiska landskapen har vi sett sedan en lång tid tillbaka. De stora partierna är inte längre lika stora, och antalet partier blir fler och fler.

Sådan är utvecklingen i praktiskt taget alla länder.

Delvis har detta att göra med att de stora ideologiska stridernas tid är förbi.

Delvis har det att göra med att våra samhällen förändrats på ett sätt som gör gågna tiders uppdelningar mindre relevanta.

Sedan finns det självfallet variationer, och olika valsystem i olika länder ger lite olika genomslag för dessa tendenser.

Den populistiska trenden är svår att fånga i enkla rubriker.

Den är starkt nationalistisk och påtagligt nostalgisk. Och den är oftast starkt för ökade offentliga utgifter och bidrag. Höger och vänster blandas i drömmen om en forntid som inte fanns.

Sedan finns det ofta skillnader. I Nederländerna är den starkt liberal i åtskilliga sociala frågor. I Centraleuropa är den snarast starkt konservativ i samma frågor.

En viktig nyckel till utvecklingen just nu ligger i holländske partiledaren och statsministern Mark Ruttes argumentation de allra senaste dagarna.

Ständigt har han sagt att man skall komma ihåg hur det kändes dagen efter Brexit och dagen efter Trump.

Han speglar och skapar en anti-Brexit och anti-Trump effekt som jag är övertygad har viss betydelse.

Och resultatet blev ju att populistiska PPV förlorade stöd under själva valrörelsen, och påtagligt så under dess avgörande slutskede.

Lite av detta såg vi ju också i det österrikiska presidentvalet i slutet av förra året.

Nej, något eget Brexit vill man inte ha, och någon egen Trump vill man knappast se.

Den våg genom väljarna som många fruktade har snarast blivit en anti-våg. Eller kanske snarare en anti-dyning.

Hur fortsättningen kommer att se ut är dock på intet sätt givet.

Det kommer att ta sin tid att bilda regering i Nederländerna, och med fem partier eller så i regeringen är det ju svårt att se att resultatet skall bli särskilt imponerande.

Och därmed ökar självfallet risken för att en ny populistisk opposition på sikt växer sig starkare.

Europa formas av den successivt förändrade politiska situationen i EU:s olika medlemsländer.

Nu har vi sett Nederländerna.

I slutet av april och början av maj kommer de två omgångarna i det franska presidentvalet, och därefter i juni valet till nationalförsamlingen. I september är det så val till tyska förbundsdagen.

Det är dynamik i den europeiska demokratin.

Själv landade jag I går kväll i Visby för Jarl Hjalmarsson-stiftelsen traditionella konferens om olika utrikespolitiska utmaningar.

Perspektivet på dessa domineras normalt av utmaningarna i Europas mer östliga delar.

I går var det 100 år sedan Rysslands tsar Nikolaus II tvingades att abdikera.

Det var sluter inte bara på Romanov-dynastin i Ryssland utan på en tsarregim som kunde föras tillbaka till Rurik på 900-talet.

Ett välde upplöstes. Det hade förlorat sin förmåga och möjlighet. Kaos rådde. Och ur detta föddes sedan oktoberrevolutionen, inbördeskriget och ett halvt århundrade av kommunistisk diktatur.

Vi lever fortfarande med arbetet att helt och fullt komma ur det bittra arvet av denna utveckling.

Och inte minst i det sammanhanget är den europeiska demokratiska integrationen viktig.

Valresultatet i Nederländerna har gjort det möjligt att med tillförsikt gå vidare.


I globaliseringens centrum.

14 mars 2017

ABU DHABI: Efter några dagar här med både politiska och ekonomiska frågeställningar är det nu dags att återvända hem.

Genom åren har det blivit åtskilliga besök här, och Förenade Arabemiraten UAE är en på många sätt fascinerande plats.

Ingen annanstans i vår värld ser man denna kombination av å ena sidan turboglobalisering och modernisering och å den andra traditionalism och t o m tribalism.

Mötet ger betydande potential för såväl konflikt som kreativitet, men hitintills är det ingen tvekan om att det är det senare som har dominerar.

Staten snickrades ihop i all hast av ett antal gamla och mycket traditonella emirat i samband med att Storbritannien såg sig tvingad att avsluta sin skyddande roll ”öster om Suez”.

Och därefter har man steg för steg byggt upp såväl nationell identitet som global närvaro och relevans, och gjort detta i en region som ju snarast kännetecknats av ökade spänningar.

Grundaren Sheik Zayed, vars porträtt lyser mot alla både här och var, saknade varje form av formell utbildning och kunde ty följande inga andra språk, men satte kursen mycket bestämt mot såväl modernisering som globalisering.

Att oljefyndigheter tillkom underlättade förvisso. I dag disponerar man kring en tiondel av världens kända tillgångar, och producerar dagligen ungefär dubbelt så mycket som Norge.

Pengarna har inte bara gått till modernisering nu, utan det har också byggts upp en investeringsfond för framtiden som i dag tävlar med Norges motsvarighet om att vara världens största.

Det är ett uttryck för att man redan innan oljepriset mer än halverades, med den utmaning för regionens oljeproducerande länder detta innebär, var inställd på att bygga framtiden bortom fossilbränslens era.

Av dem som bor i UAE är i dag ca 80% från andra länder och boende här mer eller mindre långa tider.

Till dominerande del är det personer från Indien och Pakistan, men också många från arabvärlden i övrigt, och tiotusentals européer och amerikaner i olika funktioner.

Och här flyter många av globaliseringens flöden samman.

Dubais flygplats är nu större än Londons. Hamnarna och dess frizoner fylls av företag och gods. Och satsningarna på den digitala utvecklingen är i många avseenden imponerande.

Säkerheten är utomordentligt viktig. USA:s militära närvaro är betydande och viktig, men syns inte och talas inte om.

Och nervositeten om den inre säkerheten tar sig ibland uttryck som man har svårt att inte tycka är onödiga.

Men regionen är som den är. Krig, konflikter och terror. UAE vill säkra sin modernisering och globalisering.

Och landet är förvisso påfallande säkert.

Utvecklingen av UAE är förvisso viktig för regionen i dess helhet.

Öppenhet för andra kulturer och religioner kan förenas med respekt för den egna traditionen. Och globaliseringen skapar möjligheter att lyfta utbildning och kompetens för att bygga för framtiden.

Så är det förvisso inte i regionen i dess helhet.

Det blev åtskilliga samtal kring detta tema under mina dagar här. Såväl med ledande affärsmän som med ledande företrädare i övrigt.

Men nu bär det hemåt igen.

Och i morgon bär det av till Visby med fokus på främst andra delar av världen.


Oansvarigt i Haag och Ankara.

13 mars 2017

ABU DHABI: Mitt i alla frågeställningar mellan Nilen och Indus sveper nyheter om den verbala upptrappningen mellan Nederländerna och Turkiet ner hit.

Det som sker är, enligt min mening, höggradigt destruktivt och t o m farligt.

Valrörelser är sällan arenor för statsmannaskap, men det är ingen utsäkt för det som nu sker.

Detaljer är detaljer, men i grunden drivs det efter de senaste dagarna nu valrörelse i Nederländerna mot Turkiet – och muslimer i största allmänhet – och i Turkiet mot Nederländerna – och Europa i största allmänhet.

För sådant finns det alltid en lokal publik som kan hetsas upp, och det inte sällan med framgång.

Alldeles säkert stärks Erdogan i Turkiet, och jag fruktar att effekten på det holländska valet på onsdag inte kommer att vara positivt.

Om det blir anti-muslimska och anti-europeiska Wilders eller sittande liberale Rutters som drar det längsta strået är svårt att veta – risken är att det blir den förra.

I sak finner jag det inte alls märkligt att partier driver valrörelse också utomlands.

Det har jag själv gjort vid åtskilliga tillfällen – utlandssvenskar har också rösträtt, och möten för att nå dem är en del av varje svensk valrörelse.

Och det är alls inte ovanligt att politiker från andra länder driver valrörelse i Sverige. Från Finland, självklart, men också från andra länder, och traditionellt också från Turkiet.

Till de dumheter som jag nu ser cirkulerar hör tankar i Österrike att förbjuda alla möten av utländska politiker i landet – tydligen kom på att en lag riktad bara mot Turkiet skulle vara ytterligt oaptitlig.

Blir det en sådan lag lovar jag att göra ett valmöte för svenskar i Wien i samband med vårt nästa val för att se om jag blir blir utslängd från landet.

Till de oförlåtliga dumheterna hör självfallet också den turkiska retoriken, inklusive från president Erdogan själv, som talar om nazism som styr såväl i Tyskland som i Nederländerna.

Detta är okunnigt, ohistoriskt och oacceptabelt. Och retorik av denna art ger skador som inte är lätta att reparera.

Omedelbart får man hoppas att kyligare huvuden får råda och att krisen inte accelererar.

Sedan för vi se resultatet av det holländska valet på onsdag och folkomröstningen i Turkiet den 16 april.

Och därefter kan man se om det finns någon relation som kan repareras.

Det är mycket som hänger i luften.

Samarbete för att hantera flyktingar och Syrien. Möjligheterna till en lösning på Cypern. Bekämpa terrorism och instabilitet.

Oansvarig kortsiktighet mitt i valrörelser är alltid farligt.