Vad händer i morgon här i Wien?

WIEN: Sent på kvällen här efter mer formell middag och diverse samtal under och i marginalen till denna.

Middagen högtidlighöll, på mycket goda grunder, de 65 år som gott sedan Europarådet bildades i London, och med Sverige som en av nationerna som var medlemmar från första början.

Bakgrunden var självklart de bägge världskrigens dramatiskt dystra erfarenheter. Det gällde att ena Europas demokratier i ett system för att stärka frihet, rättsstat och demokrati.

Och med Europakonventionen och Europadomstolen skapades världens kraftfullaste övernationella system för att värna grundläggande fri- och rättigheter.

I allt väsentligt har det också fungerat väl, och är nu också fullt accepterat i Sverige. Jag minns de strider vi under rätt lång tid fick föra för att detta faktiskt skulle bli fallet.

På sina håll tog det ju sin tid innan man ville acceptera att det måste finnas bestämda gränser också för den demokratiskt styrda statens maktutövning gentemot enskildas fri- och rättigheter.

Men nu tror jag att detta är brett accepterat.

Och Sverige tillhör de länder som är allra tydligast och allra starkast i vårt stöd till Europarådets och dess olika institutioners arbete med dessa viktiga frågor.

Men den högtidliga middagens atmosfär påverkades självfallet av den akuta kris vi befinner oss mitt uppe i. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov valde att avvika strax innan middagen.

Och ämnet för de olika samtalen på middagen var ganska givet. Nu återstår att se vad som kommer att inträffa i morgon.

I sak är Ryssland ytterligt isolerat i denna krets.

Frågan är dock om detta tydligt kommer att manifesteras eller om det i slutet blir ett försök att undvika detta genom att inte göra eller säga någonting alls.

Och på den punkten finns det alldeles uppenbart lite olika värderingar även så sent som denna kväll.

Så det finns all anledning att se fram mot en spännande morgondag.

3 Responses to Vad händer i morgon här i Wien?

 1. Tack för Nyhetsbrev

  Spännande fortsättning följer med hopp om det bästa utfallet

 2. Analys: Alla dessa rockader
  som en djup och kyligare ström flödar energipolitiken under den geopolitiska agendan.

  Det började med Kuwait, Därefter Irak, där Frankrike och Ryssland hade oljeavtal som upphörde genom dess invasion.
  Genom Libyen, åter säkrade Frankrike en del av sina leveranser.

  Kina och Ryssland har som bekant anspråk i Iran och gör via detta land gällande sin närvaro i den betydelsefulla Persiska viken.

  Som ett historiskt exempel motsatte sig Tyskland och Italien kraftigt britternas annektering av Suezkanalen.

  Logiken var att fordon såväl förr som nu NATO:s har en gemensam bränslestandard och förbruknings post som krävs för att garantera en effektiv kapacitet.

  Läget i Syrien Arktis och Ukraina är inte orelaterat.
  Genom Syrien, en Rysk Krim understödd geopolitisk utpost i medelhavet skulle en faktiskt befintlig pipeline med Saudiskt ursprung kunna löpa till Europa.

  Arktisk Olja eller Naturgas skulle kunna komma Europa till del via Danmark (Grönland) Island och Norge om inte Ryssland invänder “Arkangelsk kontingenten” efter att Kanada kraftigt utvidgat sina havsgränser från “shelfen” och därmed exploaterings anspråk.

  Ukraina skulle kunna bli energi-oberoende och kanske nettoexportör av fracknings-relaterad energi.

  Det har länge talats även om Solenergi från Sahara över Gibraltar Sundet men för att detta ska bli möjligt måste infrastruktur komma regionen till godo.
  En spännande tanke vore att låta öknen blomma ut till ett helt nytt samhälle och kanske en fristad för världens l FN-flyktingar i stället för läger. Grunden för ett samhälle är vatten
  (billig rening av saltvatten)och energi tillgång (sol-el). och odlingsbar mark Sahara.

  Ny teknik medger även utvinning av energi ur havsvatten genom en reaktion involverande spjälkning av vatten till syre och väte med biprodukt koldioxid ur havet som fås att reagera till olefiner som i sin tur kan utgöra råvara för jetbränsle.
  http://www.nationaljournal.com/innovation-works/guess-what-could-fuel-the-battleships-of-the-future-20131213

  Sådana Neo-lösningar ställer krav på nya spelregler och att samarbete utgår ifrån satsningar på fungerande energipolitiska lösningar för alla, då blir även varaktig fred lättare att uppnå på den geopolitiska nivån. Are You A Peace Particle That Generates The Global Peace Field, Then Sign For Peace and Dance For Peace

 3. Codex civilis är grunden för habeas corpus bestämmelserna i internationell rätt.som i sin tur är grunden för individens medborgerliga rättsubjektskap. Lagen utgår ytterst från medborgarna. Stärk således Habeas Corpus protokollet internationellt så att inga medborgare kan extradieras utanför rättslig prövning. Detta garanterar och skyddar den medborgerliga integriteten gentemot staten.

%d bloggare gillar detta: