Nya ambassadörer

08 oktober 2013

STOCKHOLM: Ännu en arbetsdag i Stockholm, och det kan förvisso behövas då och då.

Och denna dag hade jag så möjlighet till samtal med några av de nya ambassadörer som kommit till Stockholm under de senaste månaderna.

Så det blev samtal om våra bilaterala relationer med Guatemala, Italien, Peru, Slovakien, Kenya, Pakistan och Mongoliet under några timmar mitt på dagen.

Det är länder med vilka våra relationer förvisso skiljer sig åt – Italien och Slovakien har vi ju ett mycket nära samarbete med inom EU – men som alla var och en på sitt sätt är viktiga för oss.

Så det blev några givande timmar med olika tankar och idéer om hur redan goda relationer på olika sätt kan förbättras ytterligare.


Business Sweden

07 oktober 2013

STOCKHOLM: I dag passade jag på att avsätta några timmar för att besöka Business Sweden, informera mig om dess viktiga verksamhet och diskutera de olika utmaningar vi tillsammans står inför.

Mer dagligdags är ju Ewa Björling som svarar för denna del av UD:s verksamhet, men det säger sig självt att också jag har ett betydande intresse i och för dessa frågor.

Vi är ju ett land som i mycket stor utsträckning byggt vårt välstånd på de framgångar våra företag haft på de globala marknaderna, och framtiden för vår samlade ekonomiska utveckling är i mångt och mycket en funktion av hur vi fortsatt klarar av den uppgiften.

De senaste två decennierna – efter de stora förändringar som skedde i början och mitten av 1990-talet – har vi ju haft en i många avseenden framgångsrik ekonomisk utveckling.

Vi lyckades att förbättra vår ekonomis funktionssätt och konkurrenskraft samtidigt som den globala ekonomin av en rad olika skäl gick in i ett ovanligt dynamiskt skede.

Och kombinationen blev den gynnsamma utveckling vi sett sedan dess. Den har ju också inneburit att utrikeshandelns betydelse för vår ekonomi blivit än mer tydlig – det handlar nästan om en fördubbling av den som andel av vår samlade ekonomi.

Men de globala marknader fortsätter att förändras, och nu senast pekar den rapport från Boston Consulting Group som jag nämnde i går på hur konkurrenssituationen sannolikt kommer allt bli allt mer utsatt under de kommande åren.

Och det är för att ge företag hjälp att komma ut på världsmarknaderna, och andra att komma in och investera i Sverige, som Business Sweden finns till.

I sin nuvarande form är Business Sweden ett resultat av den sammanslagning mellan Exportrådet och Invest Sweden som skedde tidigare i år i syfte att ge de samlade ansträngningarna större kraft.

Så det blev ett par timma av givande diskussion om de olika utmaningar vi står inför på dessa områden.

Vi står Självfallet mycket starka i vissa avseenden, men sämre från andra, och det handlar om att identifiera de insatser där just Business Sweden kan göra ett tydligt mervärde för Sverige genom sina insatser.

När jag skriver detta är Ewa Björling på väg till ett stort möte i Dubai som under de närmaste dagarna samlar både näringslivsföreträdare och personer från UD till en diskussion om vårt fortsatta arbete med dessa frågor i Mellersta Östern.

Och där finns ju just nu en rätt tydlig blandning av både möjligheter och problem.

Våra största marknader förblir dock våra nordiska och nordeuropeiska grannländer, samtidigt som det är i de s k tillväxtländerna som vi under de senaste åren kunnat notera den starkaste tillväxten.

I absoluta tal är t ex Norge en långt viktigare marknad för Sverige än vad Kina är.

För utrikesförvaltningen i dess helhet kommer dessa frågor att fortsätta att växa i betydelse.

Jag ser hur andra länder nu satsar allt tydligare på vad som kan kallas kommersiell diplomati, och vi är ett land som är mer beroende av utvecklingen i dessa avseenden än vad många andra är.

Det var ett bra möte på Business Sweden i dag. Vi har mycket att göra tillsammans.


Söndag kväll hemma i Stockholm

06 oktober 2013

STOCKHOLM: Så är jag tillbaka här igen efter dygnen med olika diskussioner först i Dubrovnik och därefter i Visby.

Hjalmarsson-stiftelsens årliga konferens i Visby samlar alltid en intressant skara tänkare och analytiker och även detta år sträckte sig kretsen av deltagare från Washington till Moskva.

I fokus i år stod tämligen självklart utvecklingen vad gäller EU:s Östliga Partnerskap och de olika utmaningar som är att förvänta i det avseendet framöver.

Här står vi nu inför avgörande dagar inte minst för Ukraina, eftersom den speciella mission som Europaparlamentet tillsatt vad gäller främst frågan om den fängslade Yulia Tymoshenko förväntas komma med sin slutrapport om lite mer än en vecka.

Och den kommer med all sannolikhet att bli avgörande för huruvida det kommer att bli möjligt att underteckna det viktiga avtalet mellan Ukraina och EU i samband med toppmötet i slutet av november.

Flygresorna under de senaste dygnen har också inneburit lästid, med Försvarsmaktens perspektivplanering liksom rapporten från Boston Consulting Group om Sveriges ekonomiska utveckling som intressanta och viktiga dokument som pekar på utmaningar som ligger framför oss i viktiga avseenden.

Den senare rapporten är ju mycket berömmande vad gäller de reformer vi i olika skeden genomfört och den utveckling av vår ekonomi som därmed blivit möjlig.

Men samtidigt pekar den på vikten av att gå vidare. Världen står, som bekant, inte stilla och vi måste fortsätta att förbättra vår position i olika avseenden.

En genomgång av olika mätningar av företagsklimatet i olika länder i senaste numret av Ekonomisk Debatt kommer till liknande slutsats i bägge avseenden.

Och perspektivplaneringen från Försvarsmakten pekar på de långsiktiga problem med avvägningar och prioriteringar som ju känns igen från försvarsdebatten i de flesta andra länder just nu. Men det gör dem självfallet inte enklare.

Men detta blir frågor som försvarsberedningen i sitt fortsatta arbete, efter den säkerhetspolitiska rapporten, måste ta tag i och försöka att leverera trovärdiga svar på.

Vikten av det tror jag är uppenbar för de flesta.

Och där skall inte den europeiska dimensionen glömmas bort. Samarbetet i försvars- och säkerhetsfrågor står ju på dagordningen när EU:s stats- och regeringschefer träffas i december.

Det blir ett viktigt möte.

Närmast stundar för mig några dagar av arbete här i Stockholm.

I morgon besöker jag t ex Business Sweden för att diskutera det viktiga arbete de gör – i nära samarbete med Ewa Björling – för att öppna dörrar för våra företag runt om i världen.

Nyss var ju t ex såväl Fredrik Reinfeldt som Ewa Björling i snabbväxande Mexico på ett besök där dessa frågor stod i centrum.

Det blir väl ett och annat övrigt under de närmaste dagarna, och mot slutet av veckan kommer jag så att resa till Turkiet för olika samtal.

Och det saknas förvisso inte frågor att diskutera där.


Åter till vackra Visby

04 oktober 2013

VISBY: Så var jag då anlänt hit till Visby för den konferens som Hjalmarsson-stiftelsen ordnat här tidig höst under de senaste decennierna.

Och det är mycket som hänt under dessa decennier.

Konferensens började långt innan Sovjetunionen hade gått hädan och det blivit möjligt att tala om Sverige som full deltagare i det europeiska samarbetet.

Och har sedan dess haft intensiva diskussioner när våra östliga grannar efter inledande motstånd kunnat ta sina viktiga steg in såväl Nato som EU.

I år är det arbetet med EU:s Östliga Partnerskap som kommer att stå i centrum för våra diskussioner. Det är ju ingen tvekan om att detta blir en stor fråga på höstens europeiska agenda.

Utmaningarna har jag diskuterat här vid åtskilliga tidigare tillfällen, och det finns ingen anledning att revidera vad jag skrivit då.

Men nu hoppas jag att vi kommer att få anledning att diskutera utmaningar och möjligheter också i perspektivet bortom toppmötet i Vilnius i november.

Det kommer att handla om perspektivet fram mot toppmötet därefter, som ju kommer att äga rum i Riga hösten 2015 under det lettiska ordförandeskapet.

I Dubrovnik handlade mina diskussioner av lätt insedda skäl främst om regionens olika frågor, även om det var energipolitik som stod på den officiella dagordningen.

Inte minst diskuterade vi möjligheterna för Bosniens politiska ledare att komma samman om lösningar på de frågor som i dag blockerar såväl genomförandet av Bosniens SAA-avtal med EU som landets möjligheter att lämna in en trovärdig ansökan om medlemsskap i EU.

Den kommande veckan blir viktig. Lyckas man då i samtalen i Bryssel komma fram till en lösning kan plötsligt också Bosniens europeiska perspektiv ljusna på ett mycket påtagligt sätt.

Och det tror jag skulle vara mycket viktigt inför det bosniska valåret 2014 liksom inför alla de diskussioner som kommer att föranledas av att det då gått 100 år sedan de skott i Sarajevo den 28 juni 1914 som kom att inleda den stora europeiska katastrofen.

Det kommer att bli intensiv diplomati kring Bosnien under den kommande veckan, men vad det hela kommer att sluta i återstår att se.

Vi har nog alla lärt oss att osvuret är bäst.

Men nu har jag då växlat från Adriatiska havets strand till Östersjöns dito med de förändrade perspektiv dom ligger i detta.

Och här planerar jag nu att stanna till någon gång under söndagen.

Det var inte så länge sedan jag var här i Visby senast, men det gör inte återkomsten mindre angenäm.


Kan Bosnien också?

03 oktober 2013

DUBROVNIK: Alltför sen kväll efter diskussioner, överläggningar och fortsatta sådan över middag här.

Årets Croatia Forum har energipolitik som tema, men för mig handlar det huvudsakligen om en serie av olika bilaterala överläggningar i olika frågor.

Jag hade möjlighet att sitta ner mer ordentligt med Albaniens nye utrikesminister. Vi sågs som hastigast i New York, men nu hade vi möjlighet att gå igenom den bilaterala och europeiska agendan mer ordentligt.

Och sedan blev det en stund med Turkiets utrikesminister kring en rad olika frågor.

I fokus stod demokratipaketet i Turkiet i måndags, fredsprocessen med kurdiska PKK och förutsättningarna för reella förhandlingar om en återförening av Cypern.

Annars blir det mycket av Bosniens olika utmaningar för mig här inte minst under morgondagen.

Här finns såväl EU:s representant i Bosnien Peter Sörensen som landets utrikesminister. Och till dem skall läggas den nuvarande innehavaren av det ämbete som Hög Representant i landet som jag inrättade för nu snart två decennier sedan.

Nu handlar det om huruvida landet skall kunna genomföra de åtgärder som gör det möjligt för också Bosnien att ta steg framåt på den europeiska vägen.

De närmast dagarna och veckorna blir alldeles avgörande. Annars finns det en risk för att Bosnien blir det enda av regionens länder utan europeiska framsteg alls.

Det vore en tragedi. För alla.

Kring detta fortsätter mina samtal och överläggningar här under en betydande del av morgondagen.

Någon gång efter middag hoppas jag dock vara framme i Visby för Hjalmarsson-stiftelsens årliga konferens där.

Då skiftas fokus från Europas sydöstliga möjligheter till dess mer östliga utmaningar.


Med beröm godkänt

02 oktober 2013

STOCKHOLM: Det portugusiska statsbesöket fortsätter med bra diskussioner som inte minst kommit att handla om ekonomiska frågor.

Landets ekonomiska situation är inte enkel, men efter en regeringskris i somras är nu den politiska stabiliteten bättre samtidigt som det börjar komma tecken på att viktiga delar av den ekonomiska medicinen faktiskt fungerar.

Allra främst gäller detta den yttre balansen.

När kostnadsgapet minskat och företag fokuserat på export har denna tagit fart rejält, och det tidigare underskottet i bytesbalansen har helt och hållet försvunnit.

Företag har skakats om, förändrats och börjat få nya framgångar efter det att detta skett. Det senaste kvartalet som redovisas är det åter tillväxt i Portugals ekonomi.

Men andra problem tar längre tid att komma åt. Inte minst gäller detta sysselsättningen.

Att recessionen i Spanien blivit djupare och mer långdragen än vad man trodde för några år sedan har självfallet komplicerat det hela.

Nu hoppas man på draghjälp av både export och investeringar, och det är inte minst i ljuset av detta som den imponerande delegation som åtföljer president Cavaco Silva under havs dagar i Stockholm, Malmö och Lund skall ses.

Och möjligheterna bör finnas.

Portugal är ett land med ett gott namn bland svenska företagare sedan många år tillbaka.

I Italien har just det akuta hotet mot Letta-regeringen avvärjts genom att den ständigt konspirerande Berlusconi tvingats kapitulera och acceptera att hans parti fortsatt stöder koalitionen.

Och det är goda nyheter för såväl Italien som Europa i övrigt.

Det kan visserligen hävdas att regeringen ännu inte levt upp till förväntningarna om mer bestämda åtgärder för att komma åt landets långsiktiga tillväxtproblem, men möjligen har dagens nya situation nu skapat nya möjligheter i detta viktiga avseende.

På den mer inhemska fronten kan noteras att OECD:s organisation för utvecklingsfrågor DAC i dag publicerat en omfattande granskning som ger med beröm godkänt till svensk biståndspolitik snart sagt i varje avseende.

Och det gäller faktiskt också när det gäller de principer för avräkning av kostnader mot biståndsramen som ju Ekot försökt göra affär av under de senaste dagarna.

I kväll ger Portugals president svarsmottagning efter gårdagens statsbankett på Slottet, och i morgon blir det för min del regeringssammanträde innan jag styr iväg i riktning Dubrovnik och olika överläggningar där.

Energipolitik står på agendan där, men det kommer också art handla om olika frågor om utvecklingen i regionen i stort.