Business Sweden

STOCKHOLM: I dag passade jag på att avsätta några timmar för att besöka Business Sweden, informera mig om dess viktiga verksamhet och diskutera de olika utmaningar vi tillsammans står inför.

Mer dagligdags är ju Ewa Björling som svarar för denna del av UD:s verksamhet, men det säger sig självt att också jag har ett betydande intresse i och för dessa frågor.

Vi är ju ett land som i mycket stor utsträckning byggt vårt välstånd på de framgångar våra företag haft på de globala marknaderna, och framtiden för vår samlade ekonomiska utveckling är i mångt och mycket en funktion av hur vi fortsatt klarar av den uppgiften.

De senaste två decennierna – efter de stora förändringar som skedde i början och mitten av 1990-talet – har vi ju haft en i många avseenden framgångsrik ekonomisk utveckling.

Vi lyckades att förbättra vår ekonomis funktionssätt och konkurrenskraft samtidigt som den globala ekonomin av en rad olika skäl gick in i ett ovanligt dynamiskt skede.

Och kombinationen blev den gynnsamma utveckling vi sett sedan dess. Den har ju också inneburit att utrikeshandelns betydelse för vår ekonomi blivit än mer tydlig – det handlar nästan om en fördubbling av den som andel av vår samlade ekonomi.

Men de globala marknader fortsätter att förändras, och nu senast pekar den rapport från Boston Consulting Group som jag nämnde i går på hur konkurrenssituationen sannolikt kommer allt bli allt mer utsatt under de kommande åren.

Och det är för att ge företag hjälp att komma ut på världsmarknaderna, och andra att komma in och investera i Sverige, som Business Sweden finns till.

I sin nuvarande form är Business Sweden ett resultat av den sammanslagning mellan Exportrådet och Invest Sweden som skedde tidigare i år i syfte att ge de samlade ansträngningarna större kraft.

Så det blev ett par timma av givande diskussion om de olika utmaningar vi står inför på dessa områden.

Vi står Självfallet mycket starka i vissa avseenden, men sämre från andra, och det handlar om att identifiera de insatser där just Business Sweden kan göra ett tydligt mervärde för Sverige genom sina insatser.

När jag skriver detta är Ewa Björling på väg till ett stort möte i Dubai som under de närmaste dagarna samlar både näringslivsföreträdare och personer från UD till en diskussion om vårt fortsatta arbete med dessa frågor i Mellersta Östern.

Och där finns ju just nu en rätt tydlig blandning av både möjligheter och problem.

Våra största marknader förblir dock våra nordiska och nordeuropeiska grannländer, samtidigt som det är i de s k tillväxtländerna som vi under de senaste åren kunnat notera den starkaste tillväxten.

I absoluta tal är t ex Norge en långt viktigare marknad för Sverige än vad Kina är.

För utrikesförvaltningen i dess helhet kommer dessa frågor att fortsätta att växa i betydelse.

Jag ser hur andra länder nu satsar allt tydligare på vad som kan kallas kommersiell diplomati, och vi är ett land som är mer beroende av utvecklingen i dessa avseenden än vad många andra är.

Det var ett bra möte på Business Sweden i dag. Vi har mycket att göra tillsammans.

3 Responses to Business Sweden

 1. Så här skrev konseljpresidenten Fredrik Vilhelm von Ehreinheim när han år 1808 lät öppna ett svenskt konsulat i Rio de Janeiro: ”Handeln är det förnämsta föremålet för denna beskickning”. Instruktionen står sig gott än idag.

 2. gruelse skriver:

  Från Bildts Twitterflöde:
  ”Vi tog emot ca 100.000 flyktingar från kriget i Bosnien. Starkt kontroversiellt då. Men har visat sig bra också för Sverige.”

  I sammanfattningen i rapporten ”Integrationen av bosniska flyktingar på den svenska arbetsmarknaden”, av JAN EKBERG och MIKAEL OHLSON står det:

  ”Av de bosnier som invandrade 1993 och 1994 förvärvsarbetade 1997 endast ca 20 procent i yrkesverksam ålder. I genomsnitt för riket så har bosniernas integration på arbetsmarknad gått trögt.”
  http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/hemortkap13.pdf

  Är inte texten i twittret en vandringshistoria som har bättrats på, i syfte att de svenska skattebetalarna ska bli mer villiga att bekosta det markant ökade antalet permanenta uppehållstillstånd som numera per automatik delas ut till de invandrare som med övertygelse kan säga att de flyr undan kriget i Syrien?

 3. Sa han verkligen ”foremal” om handel?
  Syftade han pa fysiska ”objekts”?
  gas, vatten, elektricitet, opera buffa eller utbildning/kunskap…

%d bloggare gillar detta: