Sakta närmar vi oss 2014

VID MEDELHAVET: Det var förvisso nyttiga dagar i Bryssel såväl med EU:s ministerråd för utrikesfrågor, mötet med det Östliga Partnerskapets utrikesministrar som de övriga möten med representanter från när och fjärran jag hade möjlighet till.

Som alla andra huvudstäder – om detta uttryck nu är adekvat – är Bryssel lite av en bubbla, och nu var det tydligare än tidigare hur de olika frågeställningarna inför 2014 börjar att dominera samtal och spekulationer.

I maj nästa år är det ju val till Europaparlamentet, och det valet skall påverka också nomineringen av EU:s stats- och regeringschefer av nästa ordförande för EU-kommissionen.

Och när denne sedan godkänts av Europaparlamentet vidtar så processen att nominera kommissionens övriga ledamöter som därefter också skall godkännas av parlamentet.

En av dessa skall dessutom fungera som Hög Representant för utrikes- och säkerhetsfrågor och ha ansvaret inte bara för den nya utrikestjänsten EAS utan också för samordning av de olika utrikesrelaterade frågorna i kommissionen i övrigt.

Till detta kommer att det ju av stats- och regeringscheferna skall utses en ny permanent ordförande i Europeiska Rådet.

Det här kommer inte att bli alldeles enkelt att få ihop. Olika hänsynstaganden måste balanseras med varandra när de olika besluten skall fattas.

Och ut ur det hela skall komma en samlad ledning för de europeiska institutionerna som kan ge Europa kraft under de kommande fem åren.

Jag skulle knappast tro att denna process kommer att kunna vara avslutad förrän tidigast mot slutet av det kommande året.

Och med spekulationer som börjar redan nu, och som kommer att intensifieras, är det nog ofrånkomligt att vi går mot en längre period där många kommer att ha fokus på annat än de utmaningar i sak vi står inför.

Bra är det inte, men samtidigt är det nog ofrånkomligt.

Blickar vi mot andra sidan av Atlanten är detta det fenomen vi brukar se där vart fjärde år med manövrerande och kampanjer inför presidentval och därefter en allt mer utdragen period innan alla personutnämningar efter godkännande i senaten kommit på plats.

Viktiga amerikanska utnämningar på Europa-politikens område har t ex fortfarande inte passerat genom Washingtons mekanismer efter fjolårets presidentval.

Kan USA överleva detta vart fjärde år misstänker jag att vi kommer att få vänja oss vid att EU får gå igenom något liknande vart femte år.

Men viktigt är att det inte alldeles tar bort fokus och uppmärksamhet från de stora utmaningar det är vår skyldighet att hantera.

För EU:s utrikesministrar ligger fokus nu tydligt på dels det östra grannskapet i och med toppmötet i Vilnius i november och dels alldeles självklart den allt mer dramatiska händelseutvecklingen i olika delar av den arabiska världen.

Våra grannskap är i dag betydligt mycket mer komplicerade än vad som var fallet för ett antal år sedan, och det är självklart att det kommer att ställa högre krav på vår gemensamma politik.

Vi kommer att ha anledning att såväl förbättra våra gemensamma instrument som skaffa oss bättre strategisk blick i vår politik.

En del av detta är arbetet med olika delar av EU:s gemensamma insatser när det gäller försvarspolitik inför toppmötet i december, och i det sammanhanget också arbetet med att forma en tydligare gemensam global strategi.

Men utmaningar saknas förvisso inte på andra områden.

I ett antal länder är de ekonomiska utmaningarna fortfarande betydande, och gemensamt har vi all anledning att diskutera hur vi stärker de europeiska ekonomiernas konkurrenskraft i stort inför kommande år.

Klarar vi inte det kommer vi heller aldrig att klara de utmaningar som ligger i den skrämmande stora ungdomsarbetslösheten i olika länder, även om den till dels också har med regleringar och stelheter på arbetsmarknaden att göra.

Viktigt är att vi inför Europa-valet i maj nästa år får en framåtsyftande debatt som fokuserar på de gemensamma insatser som kommer att krävas för att klara dessa olika utmaningar.

Då handlar det också om att möta de främlings- och Europa-fientlighetens krafter som alldeles säkert kommer att försöka att förstärka sina positioner. Riskerna för detta skall inte underskattas.

Och det handlar om att diskutera hur vi framöver bäst fördelar demokratins politiska kraft mellan de olika lokala, regionala, nationella och europeiska nivåerna. De frågorna kommer ständigt att finnas.

I Nederländerna har nu publicerats en intressant genomgång av olika kompetenser på EU-nivå och de för- och nackdelar som detta innebär, och den första delen av den ”kompetensöversyn” som den brittiska regeringen har dragit igång.

Mycket av detta är tämligen detaljerat, men för den som sätter sig in i materien är det uppenbart att det inte finns något reellt alternativ till dagens EU-samarbete om vi skall ha möjligheten att möta morgondagens olika utmaningar.

Det finns sådant som förvisso kan flyttas tillbaka till nationell nivå – politisk klåfingrighet finns på alla nivåer – men det finns självfallet också områden där det är alldeles uppenbart att vi behöver ”mer Europa”.

De områden jag arbetar med tillhör alldeles uppenbart denna kategori. Också den brittiska översynen verkar faktiskt luta åt denna slutsats.

Europa-debatten i vårt eget land har knappast varit särskilt engagerad eller engagerande under senare tid, och det finns det all anledning att beklaga.

Och jag tror att vi alla har anledning att fundera såväl över detta som vad vi mer tydligt kan göra för att ha inflytande på de olika frågeställningarna inför det viktiga europeiska året 2014.

18 Responses to Sakta närmar vi oss 2014

 1. Kachina skriver:

  Det lär bli rörigt. Lycka till.

 2. The Golani Snowman skriver:

  Ja, visst behöver vi alla fundera.
  Just det att börja kräva kunskap och kvalifikationer hos ledarna är det viktigaste. Som Mellanösternspecialist ser jag ju att Ashtons kunskaper om internationella lagar och avtal i ämnet är ytterligt obefintliga. En samling experter i internationell rätt har just sänt henne ett mycket bryskt brev. Inte för att det rör EU-eliten det minsta. Lagar, vem bryr sig? Osloavtalet, vem bryr sig – även om EU bevittnade avtalet, de läste aldrig det. San Remobeslutet, fortfarande internationell lag, vem bryr sig? Aldrig omnämnt. Beslut i fransk domstol nyligen om att bosättningarna är lagliga, vem bryr sig. Det skrivs allt mer internationellt om EU:s totala avsaknad av kvalifikationer. Att vara ”överens” är långt ifrån att ha rätt.

 3. Det ar beklagligt med detta standiga blickande over Atlanten som hammar en bredare syn.
  Kommunikationen och handelsforbindelserna hela vagen ner till Sydostasien maste nu bli prioritet for det kommande ledarskapet i det Europeiska Radet.
  Ett bredare internationellt geografiskt spektrum ar en nodvandighet i globaliseringen snabbare framfart, annars framstar Europa som en appendix tillhorande Amerika, och inget mer..
  Det vore en tragisk och enogd syn pa Europeiska Unionen tillblivelse eller framtida utformning.
  Det finns ingen samlad presentation pa vad Europeiska Unionen egentligen syftar til eller hur andra lander skall forhalla sig till EU.
  Den forefaller introvert for flertalet lander i varlden.
  Darfor bor informationer tillovriga lander utan for de Europeiska vitaliseras med omfattande kampanjer.

 4. bildterberg skriver:

  kachina, du nämnde ditt möte med David Ben Gurion i förra
  debattomgången. Visste du att Ben Gurion och John F Kennedy
  var i konflikt när det gäller israeliskt förvärvande av kärnvapen?

  http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/When-Ben-Gurion-said-no-to-JFK

  Om detta kan du även läsa i boken ”Final Judgment” av
  Michael Collins Piper.

 5. Kachina skriver:

  Hmm,….bildterberg.

  Tydligen har relationen USA/Israel varit komplicerad under lång tid och enda orsaken jag kan se till att USA:s krav inte nått fram, är att makten över valutamängden i alla världens stater styrs av tio privata finansfamiljer, med huvudkontor i USA och ”dottersvulster” i Europa.

  I det här läget är det ytterst viktigt att EU, även om även det för tillfället styrt av finansmaffian, utarbetar en tydlig och väl synlig utrikespolitik där man talar genom en tydlig ledare för den politiken.

  Var så säker att finansmaffian under det kommande året kommer att försöka splittra de politiska strävandena och få EU att framstå lika mesigt som tidigare.

  EU har nästan dubbelt så stor befolkning jämfört med USA och borde därför vara mer dominant i politiken. Orsaken till att vi inte är det, är att de privata familjer som kontrollerar pengarna, i stort har sina huvudkontor i USA.

  Vi och våra politiker lever i illusionen att vi har ekonomisk skuld till dessa privata finansfamiljer, som i sig ”lånat” ut något de inte äger och inte har förtjänat på annat sätt än genom sina privata tryckerier, tryckt papperslappar med ett angivet värde eller matat in siffror i Exel och tryckt på Enter. Det är ett illusionstrick på en nivå långt över Laberos trollerikonster.

  Vi måste bli kvitt illusionen. Samtidigt som EU nu förhoppningsvis bygger en stark, tydlig och synlig administration, måste våra politiker koppla loss finansmaffian och definitivt inte låta dessa påverka det kommande årets arbete.

  Varje stat måste själv stå för och ha kontroll över utgivningen av pengar. I USA och EU måste den federala staten ensam styra utgivningen av nya pengar och valutaflödet.

 6. flyktingar skriver:

  Kachina
  Ditt möte med David Ben Gurion kommer mig att tänka på en sång. Texten går: Jag drömde om Joe Hill i natt. Vi stod där man mot man. Jag sa till Joe: ”Du är ju dö” ”Jag kan ej dö”, sa han.

  bildterberg
  Opinionen i Israel efter självständigheten 1948 vacklade mellan Väst och Sovietunionen. Sist och slutligen handlade det om att säkra den judiska statens överlevnad. Jämför Finland, som genom balansgång mellan Nazityskland och de Allierade var enda stridande europeisk stat under 2:a världskriget, vid sidan av London och Moskva, vars huvudstad aldrig blev ockuperad. För övrigt bör noterad att Israels vilja att förvärva kärnvapen under Ben Gurion skedde samtidigt som Olof Palme drev en likadan linje i Sverige.

 7. Kachina skriver:

  ”Pengar är en lagenlig företeelse och skapandet av den ursprungliga utgåvan av pengar ska upprätthållas med exklusiv ensamrätt av det nationella parlamentet. Kapital har sin givna plats och rätt till allt skydd. Sett ur ett strukturellt och socialt perspektiv är mäns arbetslöner viktigare än räntelönen från pengar.
  Ingen plikt är mer angelägen för regeringen än plikten den har gentemot befolkningen att förse den med en sund och enhetlig valuta samt att reglera cirkulationen av bytesmedlet så att arbete beskyddas från en bristfällig valuta och att handel underlättas genom billiga och säkra byten.

  Det tillgängliga förrådet av guld och silver är otillräckligt för att tillåta utgivning av mynt med ett givet värde eller en pappersvaluta växlingsbar i mynt i den mängd som krävs för att tillfredsställa befolkningen.
  Någon annan form för penningutgivning måste skapas och andra möjligheter än att växla till mynt måste utvecklas för att förhindra onödiga variationer av papperspengars värde eller något annat alternativ till pengar med ett givet värde som kan komma att användas.

  Regeringen måste och kan möta behovet av pengar hos ett växande antal människor som strävar efter en högre levnadsstandard. Sådana behov kan tillfredsställas genom att ge ut en nationell valuta och krediter från ett nationellt bankväsende.
  Ett bytesmedel som sätts i omlopp och som ges ut och backas upp av regeringen kan regleras på ett bra sätt och en för stor utgåva kan undvikas genom att –då det behövs – dra in pengar ur cirkulation genom skatter, fondering eller på annat sätt.

  Regeringen har makten att reglera sin valuta och nationella krediter. Regeringen ska stå bakom sin valuta och krediter samt nationella banktillgodohavanden. Ingen enskild person ska behöva lida av att förlora pengar genom sänkt penningvärde eller bankkonkurser. En regering som har makten att skapa och ge ut valuta och krediter i form av pengar och som har rätten att dra in både valutan och krediter ur cirkulation genom beskattning eller på annat sätt behöver inte och ska inte låna kapital med ränta som ett sätt att finansiera statligt arbete och offentlig verksamhet.

  Regeringen ska skapa, ge ut och sätta i cirkulation all den valuta och krediter som behövs för att tillfredställa regeringens utgifter och konsumenternas köpkraft.
  Det är inte bara regeringens suveräna rätt att skapa och ge ut pengar det är även regeringens största kreativa möjlighet.
  Genom att ta till sig dessa principer kan en efterlängtad önskan uppfyllas för ett gemensamt medium. Skattebetalare sparar väldiga belopp, nedskrivningar och växlingar, finansiering av alla slags verksamheter, underhållet av en stabil regering och önskat framåtskridande samt förvaltningen av statens finanser blir alla frågor av rent praktisk administration.

  Folket kan förses och blir försedda med en valuta lika säker som deras egen regering.
  Pengar slutar att vara herre och blir istället mänsklighetens tjänare. Demokrati kommer att utvecklas och få övertaget över pengarnas makt.

  Abraham Lincoln

  Några månader efter publiceringen av brevet blev Lincoln mördad.

 8. Kachina skriver:

  flyktingar

  David Ben Gurion kan inte dö ur det kollektiva medvetande som finns på den här jorden. Vid tillfället (1969 ) var han definitivt fysiskt närvarande. En mycket sympatisk man, som jag upplevde det.

 9. Kort sagt: Pengar och karnvapen bor inte spridas.

 10. Kachina skriver:

  EU:s ”regering” måste vara synlig och personligt identifierad, öppet ta ansvar för varje ministers arbetsområde, aktivt delta i debatter med andra politiker och folket.

  Det räcker inte med en valuta för att folket skall identifiera sig som europèer och individer i ett folkslag. Federationen är högst nödvändig, även om alstrandet av den är både jobbig och potentiellt farlig i form av oroligheter.

  Arbeta på det Carl Bildt, under det kommande året fram till val.

 11. nubbe skriver:

  Reagera CB

  MELLANÖSTERN När islamister kommer till makten i Mellanöstern svävar regionens kristna i fara. Men vi i Västvärlden är dåliga på att utkräva ansvar av regimerna. Skydd för minoriteter måste bli en central del i USA:s och EU:s politik för Mellanöstern och Nordafrika. Dessutom är det hög tid att Sverige lyfter frågan om etnisk rensning i Irak. I inbördeskrigets Syrien har den kristna utvandringen redan börjat – något vi ser i Södertälje som blivit en fristad för Mellanösterns kristna, skriver Olle Wästberg och Ninos Maraha, båda Folkpartiet.När islamister kommer till makten i Mellanöstern svävar de kristna i fara. Och när det sekteristiska våldet väl bryter ut, då flyr de kristna. Vi har sett det i Irak, vi ser det i Syrien och det är stor risk att vi även kommer att se det i Egypten.

  Västvärlden måste agera kraftfullt för att förhindra att redan utsatta minoriteter blir ännu mer lidande.Egyptens kristna minoritet hade allt att förlora på en islamistisk majoritetsseger i landets första demokratiska val. Och mycket riktigt, när Mursi kom till makten flydde över hundratusen kopter landet. Så har det varit i urminnes tider i Mellanöstern – kristna förlorar när islamister, sekterister, terrorister och jihadister fått utrymme.Den 6 juli 2013 sköts en präst till döds i Egypten, i det som kan vara upptrappningen av ett sekteristiskt inbördeskrig och i så fall starten på en koptisk exodus.

  Det är ett högst sannolikt scenario, med tanke på hur det har gått för de kristna varje gång kaos brutit ut i Mellanöstern.Under första världskriget utplånades över en miljon armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och greker och hundratusentals fördrevs i dagens Turkiet. Sedan 1980-talet har två tredjedelar av Iraks kristna befolkning lämnat landet, merparten på grund av det sekteristiska kriget efter Saddams fall. Iraks ursprungsbefolkning, assyrierna, är numera försvinnande få i det som har varit deras landområden i tusentals år – långt före såväl kristendomens som islams inträde.Den omänskliga Assaddiktaturen plågar Syrien. Samtidigt finns en risk för blodiga förföljelser av de kristna om diktaturen faller. Den kristna utvandringen har dock redan påbörjats som en följd av det sekteristiska inbördeskriget. Vi ser det i statistiken och vi ser det i Södertälje som har blivit en fristad för Mellanösterns kristna. Södertäljebor inhyser släktingar på flykt från krigets Bagdad, Mosul, Qamishli och Damaskus. Än värre kommer det att bli i takt med att de jihadistiska grupperna flyttar fram sina positioner.Kopterna har i snart 2000 år kunnat leva i det av islam dominerade Egypten. Det är först nu, när islamisternas position stärkts som de närmare 15 miljoner kopterna i Egypten på allvar hotas till sin existens. Vi kan räkna med ytterligare en flyktingvåg till Södertälje om krig utbryter i Mellanösterns största land.Folkpartiet presenterade nyligen en rapport om de kristnas utsatthet i Mellanöstern. Där konstaterar vi att de tre monoteistiska världsreligionerna föddes i den här regionen och att två av dem – judendom och islam – frodas i sina ursprungsområden, medan kristendomen hotas av utplåning.

  Förföljelse, lägre födelsetal än majoritetsbefolkningen och emigration är de tre främsta faktorerna till att kristna för varje år som går utgör en allt mindre del av befolkningen i Mellanöstern.Att kopterna är en förföljd minoritet i deras eget hemland är numera ett känt faktum. Lika klarlagt är att de allra mest fundamentala islamisterna skulle vilja rensa Egypten på dess kristna ursprungsbefolkning. Precis som de har gjort i Irak. Det kan de fullborda om ingen stoppar dem.Vi i Västvärlden har tyvärr varit dåliga på att utkräva regimerna på svar. Skydd för minoriteterna måste därför bli en central del i USA:s och EU:s politik för Mellanöstern och Nordafrika. Dessutom bör Sverige lyfta frågan om etnisk rensning i Irak i internationella organ.Det skulle sända en skarp signal till diktaturer att Västvärlden inte blundar när människor förföljs, fördrivs och förintas.

 12. flyktingar skriver:

  Instabiliteten i Syrien och Egypten är av strukturell art. Den kommer inte att försvinna på ett bra tag.

  Palestinaaraberna i Gaza är starkt kopplade till kaoset genom banden mellan demokratiskt valda Hamas och likaledes demokratiskt valda Muslimska brödraskapet i Egypten. Det finns rapporter om att Hamas utfört väpnade aktioner – riktade mot Egyptens militörregim – i det egyptiska Sinai som gränsar till Gaza.

  Risken för att kaoset sprider sig till västbankens arabiska population är dock liten tack vare ”brandgatan” Israel, som separerar de två områdena. Som belöning för den stabilitet som råder på de av Israel kontrollerade teritorierna, så levererade nyligen EU en mjuk spottloska rakt i ansiktet på den judiska staten. EU:s mjuka vita makt kallas den – spottloskan. En ren förolämpning.

  EU:s mjuka spottloskediplomati har visat sig alltför mjuk och kraftlös gentemot Bashar al Assad, vilket bevisas i mer en 100 000 döda och flera miljoner på flykt i Syrien och dess grannländer. Kanske när EU ett större hopp om framgång – i att framstå som viktigt och betydelsefullt – i det man nu praktiserar sin mjuka makt på judarna. Europeerna har ju trots allt lång tids vana vid att trakassera judar. Emellertid, sen 65 år tillbaka finns det en judisk stat – Israel – som väger för- och nackdelar på ett annat sätt än de enskilda gettojudarna gjorde, ni vet de milioner av våra släktingar som blev kvar i Europa, som bestals, mördades och sen brändes, allt administrerat av far- och morföräldar till dagens oskyldiga européer. Det ska verkligen bli intressant att följa hur detta Israel reagerar på de ökande EU-trakasserierna. Kommer den judiska staten fortsatt tolerera dessa spottloskor och låtsas som regnade det mitt i torra ökensommaren? Kanske och kanske inte…

 13. Gustav Perman skriver:

  Viktigt på ökad fokus inom försvarspolitiken.Jag tycker att Eu går som katten kring het gröt vad gäller Rysslands upprustning.
  Sveriges ensidiga solidaritetsförkklaring verkar inte övriga länder ta på allvar med tanke på en veckoförsvaret

 14. Hisham El Toukhi skriver:

  Peace Be Upon You Mr. Carl Bildt
  First of all i am sorry because i am not sure about the post which i am commenting on but i wanted you to hear me and this is the only way i can do that.

  Second of all, my name is Hisham and i am an Egyptian young man. I stand with my brothers and sisters in Egypt who are opposing such horrible and bloody military coup. And YES i do love and support my legitimate president ”Muhammad Morsi”

  Please, i want you to know that the ambassor in your country sir does NOT represent us in anyway. Yesterday a horrible massacre happened. 200 killed and more than 4500 wounded and many of them are badly wounded. How could in the whole world a whole country be ”terrorists” ??? ANd you know what more sir, The HOly Qur’an which is the ”first and main” resource of our religion ”Islam” completely forbides us and prohibtes us from killing any innocent man and from killing any person who is not in a war with us and from killing any person who wants to incline towards peace ?

  Even Allah ((GOD)) has described killing just one person as killing ”all” mankind and saving the life of just one person is like saving the lives of ”all” mankind.

  Thank you for supporting the truth and for using your own mind sir. Thank you indeed for not supporting such bloody coup and for not supporting killing innocent women, children, men and old and everybody.

  Your Muslim brother,
  Hisham

  Peace Be Upon You

 15. imfranksson skriver:

  Jag har aldrig sympatiserat med moderaterna på något vis, men jag måste säga att jag gillar verkligen dig Bildt.
  Sympatisk, engagerad och öppen online.
  /Christian

 16. Gustav Perman skriver:

  Som vanligt är intresset riktat mot länder långt bort.En svensk egenhet är att allt utländskt är mer spännande och lite finare än Sverige och närområdet.
  Jag föreslår att fokus läggs på Sverige och närområdet som blir allt hetare.

 17. Demokratiskt valda Muslimska Systerskapet i Egypten, finns det?
  http://www.unitednation.homestead.com/
  ”politker och folket” Politiker anses inte vara folk?
  ”Ursprungsbefolkningen” d.v.s. Time immemorial, eller?
  Kan man bygga en kristen kyka inuti en mosk eller vice versa?
  Svalter man ihjal om man inte har digitaler i sitt bank konto?

%d bloggare gillar detta: