Öppenhet och sekretess

STOCKHOLM: Ännu en behövlig arbetsdag i Stockholm, men också med överläggningar med presidentrådgivare från Khartoum med fokus på att överbrygga motsättningarna mellan Sudan och södra Sudan.

Något media ger braskande rubriker åt riksdagens konstitutionsutskotts granskning av regeringskansliets arkivrutiner. Och vill få det att låta som att vi vill hindra insyn och offentlighet.

Så är det inte.

Däremot är det i främst UD:s fall ett särskilt problem förknippat med den nödvändiga sekretessprövningen i samband med att handlingar lämnas ut.

Också KU framhåller, att ”varje gång någon begär ut en handling ska en sekretessprövning”, och man skriver också att ”sekretessprövningar inte får ske slentrianmässigt” utan att ”noggranna prövningar måste göras i varje enskilt fall”.

Under senare år har det kommit allt mer frekventa och omfattande förfrågningar om utlämnande av handlingar. Inte sällan är det mycket breda och omfattande beställningar som kommer in.

Att i dessa fall leva upp till KU:s krav på noggrann sekretessprövning av varje handling, och det alldeles oavsett om den är försedd med någon markering eller ej, är ibland både resurs- och tidskrävande.

Strävan är dock alltid att lämna ut så mycket som möjligt.

Och därför är det värt att notera att KU konstaterar, att ”det allmänna intrycket är att man vid de granskade departementen eftersträvar att lämna ut så mycket som möjligt” samt att ”noggranna sekretessprövningar görs” i ärendena.

Balansen mellan sekretess och öppenhet, nog så krävande, anses tydligen ha blivit rätt. Och det är väl det som är det viktiga.

Sedan har det uppkommit komplikationer i samband med att ansvaret för arkivhållningen 2006 övertogs av den s k förvaltningsavdelningen i regeringskansliet. Och till detta kommer komplikationen med dels det mycket stora antalet handlingar i UD:s del av detta och dels att det delvis är ordnat på ett annat sätt.

Och det är detta KU har synpunkter på. Det kan man förvisso ha, och det pågår ju ett arbete med att rätta till det.

Men i de avgörande frågorna om öppenhet förefaller KU tycka att det trots allt, och trots de hårda krav på sekretessprövning man ställt, skötts rätt.

Jag skulle tro att vi är en av de allra öppnaste utrikesförvaltningarna i världen, och ibland har jag ju t o m kritiserats i media för att vi är för öppna och inte vårdar sekretessen tillräckligt.

Men vi kommer att fortsätta att försöka vara öppna också med de möjligheter som ju sociala media ger. Min strävan i det avseendet är mycket tydlig.

Dock måste vi vara mycket noggranna i sekretessprövningen i samband med att handlingar lämnas ut.

Det är ju ett krav som KU ställer med förvånansvärt stor styrka.

6 Responses to Öppenhet och sekretess

 1. galgresaren skriver:

  Nja, det är ju allmänt känt att efter herr bloggarens tillträde har regeln varit att allt ska sekretessbeläggas, endast i undantagsfall slipper dokument stämpeln ”med hänsyn till rikets säkerhet”.

  Florerar rykten om att tom restaurangräkningar bör döljas, för rikets säkerhets skull.

  Mitt intryck blir att sekretessen används för att dölja UDs förehavande för det svenska folket. Säkert inte utan orsak. Skulle faktiskt kunna vara ”med hänsyn till de styrandes säkerhet”

  Detta skrivet med glimten i ögat, men det finns en gnagande oro som bottnar i att verkligheten överträffar dikten.

 2. Bo W. Höglund skriver:

  En annan gnagande oro är (och med en mindre glimt i ögonvrån) att ett antal ambitiösa journalister med befordran och Guldspadar i blick kommer att publicera saker och ting som verkligen skulle vara skadliga för rikets säkerhet.

  Fråga ÖB om var ”gränsen” går!

 3. bildterberg skriver:

  Rubriken skulle kunna tolkas som ett utslag av självironi
  med tanke på karaktären av den härstädes tillämpade censuren.

 4. […] —- 2013-01-31 (under ”Öppenhet och sekretess”) […]

 5. Per Fredö skriver:

  http://www.regeringen.se/sb/d/107/a/136/action/search/type/simple?query=sekretess&x=9&y=18

  Att botanisera i vad gäller sökträffat, som beskriver vår den svenska sekretesslagstiftningen och dess förenadmed det särskilda grundlagsskydd. som finns fastställd i Tryckfrihetsförordningen

  Den första TFF vi hade i vårt land kom för övrigt till 1776.

  Visst finns alltid risk att sekretessen används för att dölja känsliga ärenden.
  Dit hörde t ex våra påstådda kontakten med Saudiarabien för att där bygga en vapenfabrik.
  Det har nu konstitutionsutskottet haft för granskning och ännu har inget utlåtande kommit därifrån.

  Men ändå jämfört med andra länder så är vår rätt att få fri tillgång till källor en förutsättning för att ge uttryck för sina åsikter, sprida dem till allmänheten, vilket inte minst sker via media och politiskt.

  Ändå är allmänhetens politiska kunskaper ofta erbarmligt dåliga.
  De använder sig inte av sina rättigheter om de har intresse för någon särskid fråga.

 6. […] Igår bloggade utrikesminister Carl Bildt på tema öppenhet och sekretess. […]

%d bloggare gillar detta: