FN måste bryta tystnaden om Syrien

31 juli 2011

VID MEDELHAVET: Regimen i Damaskus gör i dag ett försök att med massiv repression i bl a staden Hama kväsa protesterna innan fastemånaden Ramadan inleds i morgon.

Att dessa protester blivit allt större och större under de senaste månaderna visar att repression aldrig kan ersätta reform.

Rapporterna inifrån Syrien är i dag osäkra, men från Hama talas om hundratalet som dödats när armén stormat staden och försökt att få den under kontroll.

Vi har all anledning att med största skärpa fördöma detta massiva våld. Det underminerar ytterligare regimens legitimitet.

FN:s säkerhetsråd måste bryta sin tystnad och tydligt fördöma den massiva våldsanvändningen från den syriska regimens sida.


Oro för USA

29 juli 2011

VID MEDELHAVET: Den nya krisen i Kosovo, som utlöstes av premiärminister Thaci, riskerar att skapa nya spänningar och problem om den inte löses upp ganska snart.

Och de spänningarna kan ytterst påverka regionen i dess helhet.

Men EU är nu påtagligt engagerat i att söka vägar framåt. Samarbetet med Nato förefaller nu att fungera bättre.

Annars har detta varit en lite lugnare dag – som det skall vara i slutet av juli.

Internationellt växer nu oron för konsekvenserna av den inrikespolitiska kontroversen i USA om hur man skall hantera det tak för offentlig upplåning som man ju har.

Man kommer att bryta igenom taket nästa vecka, och nås det inte en överenskommelse i kongressen om att höja det kan detta få konsekvenser som inte är alldeles lätta att förutse i detalj.


Fortsättning även i dag

28 juli 2011

VID MEDELHAVET: Och även denna dag är det situationerna på Afrikas horn och i Kosovo som dominerat mina olika kontakter.

Hemma i Stockholm beslutade regeringen i dag att ge ytterligare 200 miljoner kr till hjälpen till Afrikas Horn. Sverige tillhör därmed de största bidragsgivarna även globalt.

Och vi ser nu på vissa ytterligare möjligheter inte minst för hjälp intill de områden som det nu är svårast att komma åt.

Under de senaste åren har ju regeringen mycket påtagligt ökat det humanitära biståndet, och det gör att vi tidigare och tydligare kan reagera på situationer som denna.

För lite mindre än ett år sedan handlade det ju om de stora översvämningarna i Pakistan.

Situationen i och kring norra Kosovo har föranlett åtskilliga kontakter under dagen. Under natten utbröt ju våldsamheter, och en person har hitintills avlidit.

Och det hela har föranlett extra möten med såväl FN:s säkerhetsråd i New York som EU:s politiska kommitté och Nato-rådet i Bryssel. Vi har deltagit också i det senare eftersom vi ju deltar i KFOR-styrkorna i Kosovo.

Klokast för Kosovo vore nog om dess politiska ledning koncentrerade sig på den ekonomiska situation som bl a genom mindre bra skötsel av de offentliga finanserna nu riskerar att försämras ytterligare.

Men möjligen är det så att man genom åtgärden i norra Kosovo vill avleda uppmärksamheten och i stället spela på det säkra nationalistiska kortet.

Kortsiktigt är det hur som helst. Erfarenheten från tidigare händelser av liknande slag är att åtgärder som dessa snarare försvårar den process med att bygga förtroende som är den enda långsiktigt hållbara i norra Kosovo.

Och därtill försvåras alldeles självklart dialogen mellan Belgrad och Pristina.

Jag tror dessutom knappast att detta underlättar för Kosovo att få gehör inom EU för olika önskemål man har. Att man under sin aktion närmast demonstrativt undvek kontakt med EU:s företrädare har noterats.

Men nu försöker vi normalisera situationen och koordinera det internationella uppträdandet.

Och också i det senare avseendet finns det en del övrigt att önska.


Fortsättning Somalia och Kosovo

27 juli 2011

VID MEDELHAVET: Den första flygningen med hjälp från World Food Programme har nu äntligen nått fram till Mogadishu i Somalia, men alldeles uppenbart är ju att mycket mer kommer att behövas.

Fortfarande är så gott som alla hjälporganisationer förbjudna att arbete i områden som kontrolleras av Al Shabab-organisationens olika delar.

Möjligen har Internationella Röda Korset vissa begränsade möjligheter.

Och vi undersöker möjligheterna att hjälpa till med de ytterligare hjälpinsatser som faktiskt har en möjlighet att nå fram.

Tidigare har ju också vi hjälpt till att eskortera de fartyg med WFP:s mer reguljära livsmedelshjälp som gått till hamnen i Mogadishu. Men de transporterna tar lång tid, och nu anses det tydligen att det främst är med flyg som det finns en möjlighet att komma fram.

På Balkan är det ingen tvekan om att Kosovo-regeringens beslut att utan koordinering med internationella representanter skicka specialpolis till serbdominerade norra Kosovo har skapat en påtagligt spänd situation.

Det handlade om att man på detta sätt vill tvinga fram genomförandet av ett förbud för alla serbiska varor att komma in i Kosovo.

Att detta uppfattades negativt inte minst av den serbiska befolkningen är knappast förvånande.

Bakom ligger en tvist om tullstämplar. Serbien släpper bara in varor från Kosovo som har en tullstämpel som också nämner FN-organet UNMIK, och detta accepteras inte av Kosovo.

De EU-ledda samtalen var steg för steg på väg att lösa upp också denna fråga – ett nytt möte var utsatt till september – men hur det nu kommer att gå med den saken är nog skrivet i stjärnorna.

Från olika semesterplatser var i alla fall EU aktivt för att försöka att mildra och dämpa situationen. Catherine Ashton var i kontakt med ledningarna i såväl Belgrads som Pristina i detta syfte.


Somalia och Kosovo

26 juli 2011

VID MEDELHAVET: Telefonen fortsätter att gå varm i olika ärenden som behöver skötas och med olika kontakter som måste tas.

Svältkatastrofen på Afrikas horn i allmänhet och södra Somalia i synnerhet är en stor utmaning just nu för det internationella samfundet.

Sverige ger nu ytterligare 40 miljoner kr till insatserna, men det svåraste utmaningen just nu är nog inte den finansiella utan att få hjälpen att nå fram.

Betydande delar av de mest drabbade områdena kontrolleras mer eller mindre av Al Shabab-rörelsen, och den blockerar nu möjligheten för internationella hjälporganisationer att komma fram.

Och det sker samtidigt som tusentals personer om dagen anländer till flyktinglägren i Kenya och Somalia.

Senast detta område drabbades av en så svår torkkatastrof var 1992, och det ledde till den av USA-ledda internationella FN-insats som sedan råkade i avgörande svårigheter i strider i Mogadishu året därefter.

Den händelsen kom att ha en starkt nedkylande effekt på viljan till internationella hjälpinterventioner under betydande tid framöver. Någon upprepning är knappast aktuell.

Något närmare i geografin noterar jag att regeringen i Kosovo beslutat sig för att skärpa konflikten med Serbien genom en serie olika åtgärder.

I grunden handlar det om en handelskonflikt med rötter i att Serbien inte erkänner Kosovos självständighet.

EU hart ju genom en förhandling fokuserad på praktiska frågor försökt att föra saken framåt, och har också haft en del framsteg.

Men nu finns det en betydande risk för att det hela går i baklås.

I norra Kosovo – helt och hållet bebodda och kontrollerade av serber – förefaller situationen just nu att vara påtagligt labil, men jag hoppas att kyligare personer såväl i Pristina som Belgrad och i de olika internationella organisationerna kan få det hela under kontroll.

Och i frågor som dessa har EU alldeles självklart en viktig roll att spela.

Jag hoppas att semestrarna inte har sänkt sig alltför tungt över Bryssel.


Ännu en dag i skuggan

25 juli 2011

VID MEDELHAVET: Ännu en dag i skuggan av terrordådet i Oslo – och i den skuggan kommer vi att leva länge.

Hela Norden förenades i den tysta minuten tidigare i dag – och det var många som tystnade runt om i världen i solidaritet och medkänsla.

Så småningom är det också annat som tränger sig på.

Den enorma svältkatastrofen på Afrikas horn med koncentration i de utomordentligt besvärliga områdena i södra Somalia.

Osäkerheten i Egypten när man nu börjar närma sig hur den demokratiska övergången faktiskt skall gå till. Oroande att man beslutat att förbjuda internationella valobservatörer – t o m Yemen talar om att man kommer att välkomna sådana.

Och det säkerhetsöverlämnande i Afghanistan som nu inletts också i Mazar-e-Shariff. Omedelbart betyder det kanske inte så mycket, men innebär att de internationella säkerhetsinsatserna i landet nu definitivt gått in i ett nytt skede.

Men konsekvenserna av attentatet i Oslo kommer vi att behöva diskutera mycket mer framöver. Också jag kommer att återkomma.


Det öppna samhället

24 juli 2011

VID MEDELHAVET: När jag avslutade mina reflektioner i mitt bidrag till Sommar i P1 för inte så länge sedan sade jag att jag fruktade att den stora kraftmätningen framöver skulle gå mellan oss som tror på och vill se ett öppet samhälle och de som på ett eller annat sätt vill stänga oss inne och allt annat ute.

Det kunde handla om invandring, om gränser, om globalisering, om toleransen mot oliktänkande eller de som på ett eller annat sätt är annorlunda än oss själva.

Våra samhällen står mitt uppe i ett skede av stark förändring, och ofta möter allt detta reaktioner.

Oftast grunded i okunskap och kanske inte onaturlig skepsis mot det som är nytt och främmande. Ibland i form av en mer eller mindre grumlig politisk reaktion. Då och då i form av en mer eller mindre genomtänkta ideologier.

Och dessa slår då och då över i ett hat som ibland t o m accepterar våldet som ett instrument.

I dag vet vi betydligt mycket mer om de vansinninga terrordåden i Oslo. Hatet mot det främmande ledde till ett hat mot de egna medmänniskorna som ledde till ett besinningslöst, massivt och brutalt dödande.

För detta är bara den ansvariga individen själv ansvarig.

Men det hindrar inte att vi nu med än större tydlighet måste föra diskussion om allt det som äventyrar eller t o m hotar vårt öppna samhälle, dess värderingar och principer.

Den diskussionen är inte alltid lätt.

I den bok som etablerade begreppet det öppna samhället skrev Karl Popper om hur ”the strain of civilisation” ibland kan bli så krävande att människan och samhällen faller tillbaka till stammens primitiva reaktioner mot allt som är främmande, krävande och annorlunda.

Och det är i en tid när vår civilisation med alla rimliga mått mätt tar betydande steg framåt som vi också ser hur ”the strain of civilisation” leder till framväxten av en extremism som stundtals med hat och ibland t o m med våld och terror vill föra oss tillbaka till stammens kollektiva trygghet och enkla lösningar.

Vi ser detta i åtskilliga delar av vår värld.

I de hatfyllda skrifter som terroristen i Norge producerat predikas våld mot allt det annorlunda, nya och avvikande som närheten och kontakt med andra kulturer också mitt uppe i våra egna samhällen medför.

Och i de extrema marginalerna av en muslimsk värld som öppnar upp, moderniseras och utvecklas ser vi de som från grottor predikar hat och terror mot allt det som begreppet västerlandet identifieras med.

Nytt är det dessvärre inte.

Intoleransen har dessvärre djupa rötter i vårt eget Europa.

För inte så länge sedan var det allt judiskt som var främmande och måste stötas bort. I vår djupt protestantiska kultur kunde katoliker under århundraden bli föremål för regelrätt förföljelse. Och nu är det den tredje av de religioner som leder sitt utsprung tillbaka till vår Abraham som på samma sätt får primitivism att välla fram hos de som skräms av det annorlunda.

Kontakten mellan kulturer och traditioner leder historiskt till kreativitet snarare än till kollision – även om det finns risker för att primitivismen slår över också i det senare.

Och det är detta som i grunden är det öppna samhällets fördel. Att genom möten mellan idéer, individiver och impulser stimulera och frigöra den kreativitet som för civilisationen ständigt framåt.

Visst kan allt detta vara krävande. Karl Poppers beskrivning av hur de krav som civilisation ställer har sannerligen inte mindre relevans i vårt nya århundrade och i denna den accelererande globaliseringens era.

Men valet mellan det öppna och det slutna samhälle är mer än bara så.

Det är i grunden valet mellan ljus och mörker när det gäller vår, vår kulturkrets och vår civilisations framtid.

Det bestialistiska vi upplevt dessa dagar av djup tragedi kommer förhoppninsvis att göra os än starkare i övertygelsen om det öppna samhällets värde.